Quodlibetales Sociales
Por Guilhem de Maiança

   

Mare de Déu de Montserrat, torneu-nos la llibertat! (27/04/2012)  

Malgrat tots els esforços per bandejar el catolicisme de Catalunya, de fer-nos creure que és un element circumstancial de la seva història i del seu present, no hi ha cap altre element configurador de tanta importància en la configuració del bo i millor de la nostra terra.

Com la nostra llengua, filla del llatí, a mig camí entre el francès i el castellà, el nostre catolicisme és el més afrancesat d'Espanya i el més hispà de l'antic espai carolingi. Ocultar alguna d'aquestes tres influències, romano-llatina, hispànica i fràncica, és falsejar la genialitat i personalitat del catolicisme a Catalunya.

El nostre gòtic és auster. El nostre barroc mai va arribar al rococó. La austeritat és una dels caràcters predominants de la nostra personalitat col·lectiva històrica com ho són les nostres processons de Setmana Santa tradicionals. I això és fruit de ser una societat d'homes lliures enemiga de la jerarquia senyorial. Per això es van aixecar els nostres avantpassats, els remences. Per això el moviment anarquista era el radicalisme català preponderant i no el comunisme o el socialisme. Per això l'ideal de l'oficial era plantar-se per ell. Cadascú a casa seva i Déu a la de tots.

Torras i Bages va glossar a la seva La Tradició Catalana la base pairalista i menestral del país. Potser acusa, l'obra, de la influència excessiva de la romanticisme idealitzador. Però les intuïcions que s'hi contenen són molt encertades.

M'agradaria posar en relació diferents elements de la història del catolicisme a casa nostra amb la història del propi país.

Sempre m'ha cridat l'atenció la importància, fins el 1835, dels dominics a Catalunya. La importància de Sant Ramon de Penyafort, del convent de Santa Caterina de Barcelona, de la xarxa i paper dels convents repartits pel Principat.

Més encara, relacionem les conviccions, sobre com és la societat, que donen caràcter a la Teologia política ensenyada pels dominics i la manera en que els propis catalans històricament han entès les relacions socials, la política i la llibertat individual.

Relacionem aquest darrer punt i la manera “nord-americana” de concebre les relacions dels individus entre sí en el sí de la societat i d'ells amb el Poder públic centralitzat. Sempre hi trobarem una elevadíssima consideració de la llibertat individual, del pacte lliure, de la propietat ben entesa nascuda de l'esforç acumulat legítim i no gastat, de la propietat com a garantia de la llibertat familiar, de la por a la concentració de poder, de la valoració dels counterbalances en política, del monarca no absolutista, d'una certa relativització de les formes polítiques per primar els continguts...

Aquestes concepcions i conviccions són les que expliquen aquell caràcter pactista i emprenedor que va convertir Catalunya en la terra que de les pedres se'n feien pans. Fins i tot del caràcter, també tan emprenedor i tan allunyat del tòpic de la dona passiva, de les monges dels instituts de religioses fundats a la Catalunya del segle XIX.

Però d'on ve tot això? Malgrat els calvinistes em renyin, molt de l'esperit del caràcter de la seva teologia política i pensament social ve directament del tomisme. En certa mesura són mantenidors d'una herència tomista, -alerta, em circumscric només a aquest àmbit – que es desdibuixaria i empobriria amb l'arribada de l'absolutisme a les monarquies catòliques. I no per culpa del tomisme, sinó perquè els palaus i curies reials “catòliques” del segle XVIII tenien més por del tomisme polític que d'una pedregada perquè en el fons Sant Tomàs, en línea amb l'Evangeli, reivindica el caràcter inalienable de la dignitat humana i dels seus drets naturals, entre els quals el de participar d'una manera activa en la conformació de la vida social i, amb totes les matisacions que es vulgui, de la vida política. I es que rere Sant Tomàs hi ha el veritable Contracte Social.

El problema del calvinisme polític, tan amant de la llibertat dels ciutadans, no és doncs que tingui avis tomistes sinó que aquesta herència no queda emmarcada i integrada amb la resta d'ensenyaments de l'Església. I el mateix per les anomenades idees polítiques il·lustrades, intuïcions que ja es trobem dins de la doctrina social de l'Església tradicional però que són arrancades d'aquest dipòsit i aplicades amb una antropologia que cada vegada és menys cristiana i més de laboratori.

¿Quieres aprender el idioma catalán? Nada más que seguir por Twitter y en 12 lecciones, lo podremos hacerTraiem la pols al De Regno de Sant Tomàs, al Polycratus de Joan de Salisbury, al De rege et regis institutione de Juan de Mariana, al Dei diritti dell'uomo de Nicola Spedalieri . O més a prop nostre, a les obres del jurista gironí Tomàs Mieres (1400-1470), admirador i seguidor del jurista vigatà Jaume Callís. O als escrits polítics d'en Jaume Balmes. Que és que les encícliques socials s'escriuen només sobre l'Evangeli però saltant-se la Tradició?

Veurem que la història del pensament social cristià vàlid no és una muntanya russa on ara es diu una cosa i al cap de poc la contrària depenent de les circumstàncies del moment. El seu camí està enganxat, com un sidecar , al de l'evolució homogènia del dogma, com no podia ser d'altre manera. Un shock per la visió hegeliana d'entendre les coses en la qual se'n forma i conforma cada dia a l'escola o als mitjans de comunicació. Però, bé, suposo que madurar deu ser això, calmar els ànims.

Avui, diada de la Mare de Déu de Montserrat, hem de pensar tot el bé que el catolicisme ha fet a Catalunya i no només parlant en termes de beneficència sinó de justícia. No en les engrunes sinó en la llesca. Hem de reescriure, per dignificar-la i reivindicar-la, aquesta herència, per desacomplexar-nos. Per aixecar la Creu de Crist sobre la Senyera, no per derrotar-la, sinó perquè només Crist porta a la plenitud les coses d'aquest món.

 

NOTA: Hoy día de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, ofrecemos el escrito en catalán, lengua en la que se ha escrito orginalmente, para los que tengan alguna dificultad, ofrecemos una traducción en castellano, pedimos disculpas anticipadas si hay algún que otro error en la traducción

 

Virgen de Montserrat, ¡Devuélvenos la Libertad!

A pesar de todo los esfuerzos por desterrar el catolicismo de Cataluña, de hacernos creer que es un elemento circunstancial de su historia y de su presente, no hay ningún otro elemento configurador de tanta importancia en la configuración de lo mejor de nuestra tierra.

Como nuestra lengua, hija del latín, a medio camino entre el francés y el castellano, nuestro catolicismo es el más afrancesado de España y el más hispano del antiguo espacio carolingio.   Ocultar alguna de estas tres influencias, romano-latina, hispánica y fráncica, es falsear la genialidad y personalidad del catolicismo en Cataluña.  

Nuestro gótico es austero. Nuestro barroco nunca llegó al rococó. La austeridad es una de las características predominantes de nuestra personalidad colectiva histórica como lo son nuestras procesiones de Semana Santa tradicionales. Y eso es fruto de ser una sociedad de hombres libres enemiga de la jerarquía señorial.   Por eso se levantaron nuestros antepasados, los remensales. Por eso el movimiento anarquista era el radicalismo catalán preponderante y no el comunismo o el socialismo. Por eso el ideal del oficial era plantarse por sí mismo. Cada uno en su casa y Dios en la de todos.  

Torras i Bages glosó en La Tradición Catalana la base rural y artesanal del territorio. Quizá acusa, la obra, de la influencia excesiva del romanticismo idealizador. Pero las intuiciones que se contienen son muy acertadas.

Me gustaría poner en relación diferentes elementos de la historia del catolicismo en nuestra tierra con la historia del propio territorio.   

Siempre me ha llamado la atención la importancia, hasta 1835, de los dominicos en Cataluña. La importancia de San Raimundo de Peñafort, del convento de Santa Catalina de Barcelona, ??de la red y papel de los conventos repartidos por el Principado.   

Más aún, relacionamos las convicciones, sobre cómo es la sociedad, que dan carácter a la Teología política enseñada por los dominicos y la manera en que los propios catalanes históricamente han entendido las relaciones sociales, la política y la libertad individual.

Relacionamos este último punto y el modo "estadounidense" de concebir las relaciones de los individuos entre sí en el seno de la sociedad y de ellos con el Poder público centralizado.   Siempre encontraremos una elevadísima consideración de la libertad individual, del pacto libre, de la propiedad bien entendida nacida del esfuerzo acumulado legítimo y no gastado, de la propiedad como garantía de la libertad familiar, del miedo a la concentración de poder, de la valoración de los counterbalances en política, del monarca no absolutista, de una cierta relativización de las formas políticas para primar los contenidos ...

Estas concepciones y convicciones son las que explican ese carácter pactista y emprendedor que convirtió Cataluña en la tierra que de las piedras se hacían panes. Incluso del carácter, también tan emprendedor y tan alejado del tópico de la mujer pasiva, de las monjas de los institutos de religiosas fundados en la Cataluña del siglo XIX.  

Pero ¿de dónde viene todo esto?   A pesar de que los calvinistas me regañen, mucho del espíritu y del carácter de su teología política y pensamiento social viene directamente del tomismo.   En cierta medida son mantenedores de una herencia tomista,-alerta, circunscribidme sólo a este ámbito - que se desdibuja y empobrecería con la llegada del absolutismo en las monarquías católicas.   Y no por culpa del tomismo, sino porque los palacios y curias reales "católicas" del siglo XVIII tenían más miedo del tomismo político que de una granizada porque en el fondo Santo Tomás, en línea con el Evangelio, reivindica el carácter inalienable de   la dignidad humana y de sus derechos naturales, entre ellos el de participar de forma activa en la conformación de la vida social y, con todas las matizaciones que se quiera, de la vida política.   Y es que tras Santo Tomás está el verdadero Contrato Social.  

¿Quieres aprender el idioma catalán? Nada más que seguir por Twitter y en 12 lecciones, lo podremos hacerEl problema del calvinismo político, tan amante de la libertad de los ciudadanos, no es pues que tenga abuelos tomistas sino que esta herencia no queda enmarcada e integrada con el resto de enseñanzas de la Iglesia.   Y lo mismo para las llamadas ideas políticas ilustradas, intuiciones que ya se encuentran dentro de la doctrina social de la Iglesia tradicional pero que son arrancadas de este depósito y aplicadas con una antropología que cada vez es menos cristiana y más de laboratorio.

Sacamos el polvo al De Regno de Santo Tomás, al Polycratus de Juan de Salisbury, al De rege et regis institutione de Juan de Mariana, al Dei Diritti dell'uomo de Nicola Spedalieri.   O más cerca de nosotros, a las obras del jurista gerundense Tomás Mieres (1400-1470), admirador y seguidor del jurista de Vic Jaume Callís. O los escritos políticos de Jaume Balmes.  ¿Es que las encíclicas sociales se escriben sólo sobre el Evangelio pero saltándose la Tradición?  

Veremos que la historia del pensamiento social cristiano válido no es una montaña rusa donde ahora se dice una cosa y al poco la contraria dependiendo de las circunstancias del momento. Su camino está pegado, como un sidecar, al de la evolución homogénea del dogma, como no podía ser de otra manera. Un shock para la visión hegeliana de entender las cosas en la que se forma y conforma cada día en la escuela o los medios de comunicación. Pero, bueno, supongo que madurar debe de ser eso, calmar los ánimos.   

Hoy, día de la Virgen de Montserrat, tenemos que pensar todo el bien que el catolicismo ha hecho en Cataluña y no sólo hablando en términos de beneficencia sino de justicia. No en las migajas sino en la rebanada.   Debemos reescribir, para dignificarla y reivindicarla, esta herencia, para desacomplejarnos. Para levantar la Cruz de Cristo sobre la Senyera , no para derrotarla, sino porque sólo Cristo lleva a la plenitud las cosas de este mundo.

 

 

¡No seamos neo-católicos! (1/04/2012)

Una de las tentaciones de los que no somos progresistas ni tenemos ganas de serlo, es la de convertirnos en neo-carcas. Un peligro que ya existió en España cuando algunos de los no satisfechos de cómo se iba declinando el nuevo liberalismo, se enrocaron para convertirse en el movimiento de los neo-católicos.

Encontramos en El Diario de Barcelona de 1864 una serie de artículos sobre la reacción de los “neos” al primer gran congresos de los católico-liberales europeos (en el sentido sólo político) celebrado en Malinas (Bélgica), que ilustra muy bien lo que queremos expresar con la respuesta “neo” a los problemas complejos a fuer de contemporáneos:

(…) Aquí en España sobre todo, prescindiendo de las intenciones y de los sentimientos de los hombres que en todo hemos aprendido a respetar, la antítesis mas completa del espíritu del catolicismo, el enemigo más capital que tiene, el que con sus desaciertos más bajas le está causando, es eso que por los entendimientos superficiales y frívolos, con un descrédito que pasa de los nombres a las cosas, ha dado en llamar neo catolicismo . Ella, esa falsa escuela plagada de errores y preocupaciones funestas, convierte la religión en ludibrio de sus ciegas pasiones y en juguete de su desatentado fanatismo político, haciendo del absolutismo un dogma, y arrastrando por el lodo de frívolas discusiones lo que por tan alto el alma no osa pronunciar sino prosternada la frente al suelo , es la piedra de escándalo permanente, y por su oscurantismo e intolerancia intempestiva le busca ruidos y la provocación constante de la mayor parte de los groseros insultos que por la irreligión se dirigen a la autoridad y a los actos de la Iglesia. Hoy día su único poder consiste en hacer blasfemar a sus contrarios, siendo por tal razón un amigo imprudente más fatal que todos los enemigos . Tal ha sucedido una vez más en la ocasión presente [se refiere al congreso de Malinas].

La monopolización de la verdad católica

No bastaban para aquella escuela política, pretendida y falsa monopolizadora de la verdad católica de la cual aspira a ser órgano infalible, ni la entrañable muestra de sólido y ferviente catolicismo dada por todos los miembros del Congreso de Malinas, individual y colectivamente, ni por aquella Asamblea fuera, como ha dicho La Época , la razón católica, la voz del catolicismo, levantándose a proclamar y enaltecer la verdad de que es intérprete, a luchar con el error para vencerlo, con la falsa filosofía para esclarecerla, con todos los fanatismos y con todos los intentos anticivilizadores para conquistarlos.

No bastaba ver en ella congregados bajo la presidencia de honor, del venerable primado de la Bélgica los mas ilustres defensores y derrotados campeones de la verdad católica en Europa, al par del cardenal Wiseman, del arzobispo armenio de Jerusalén, del Nuncio del Papa en Bruselas y de los obispos de Boston, de Gante, de Tournay y de Namur entre otros varios representantes de la prelatura y del cielo. Ni significaba tampoco nada para la prensa absolutista y mal llamada religiosa, que el pensamiento de esa Asamblea hubiese merecido la alta aprobación de Su Santidad en 2 de abril de 1863 y que la misma hubiese sido ratificada en 10 de septiembre, cuando aquélla era ya un hecho histórico.

Se habían proclamado, se habían aplaudido ideas liberales y esto bastaba y aun sobraba para excitar la bilis de los que intentan defender la religión y el trono poniéndolos en lucha abierta con los pueblos. El príncipe de Broglie, esa grande inteligencia de nuestros tiempos, lo había dicho al despedirse para regresar a Francia. “La moraleja que yo sacaré de esto será la de decir a los buenos ciudadanos, á los buenos cristianos, a los amigos del orden: No tengáis pues tanto miedo a la libertad. A los hombres del progreso, a los espíritus que cándidamente creen tener su monopolio: Oh vosotros que os creéis sabios, no tengáis tanto miedo a la religión. Si me atreviera, diría a estas dos grandes potencias mismas, a la religión y a la libertad: No os temáis tanto: dad un paso la una hacia la otra, o mejor, que la una se incline y la otra se postre de rodillas y que la bendición dada por la una y recibida por la otra ponga término a las luchas que por demasiado tiempo han reinado entre los hombres que os han consagrado su existencia.”

Era preciso pues que La Esperanza [órgano neocatólico] protestara contra estas doctrinas. Era preciso que lanzara el anatema de su desaprobación al Congreso de Malinas, que lo tratase con una grosera indiferencia y que creyese que no debía merecer sus aplausos cuando podía recibir de los revolucionarios. ¡Y el Papa lo había aprobado! ¡Y los obispos lo habían honrado con su asistencia! La Esperanza cree que la autoridad de la cabeza visible y de los príncipes de la Iglesia “por todos estilos, por todos títulos, deben los católicos procurar que se fortalezca y que nunca, bajo ningún pretexto, deben buscar o consentir que se debilite.” Y ella, sin embargo, conspira con grave escándalo de los verdaderos católicos contra esa autoridad. Ella enmienda la plana a los obispos.

Contra el congreso de Malinas y la insurrección polaca de 1861-1864

Ella pretende ser mas católica que el Papa, y en el mismo artículo en que desaprueba ex cathedra el Congreso de Malinas, llena de todo y condena la insurrección polaca en cuyo favor el sabio e inmortal Pío IX levantó tan enérgica protesta. Ella, La Esperanza , condena la santa causa de un pueblo que no ha tenido otro defensor en la tierra que el Vicario de Jesucristo. ¡Que extraño, pues, que se levante contra la Asamblea general de católicos de Malinas! ¡Qué extraño que dé armas a la prensa revolucionaria para que se mofe de esa Asamblea! Y ¡qué extraño que afirmemos una vez y otra que el neo catolicismo es el enemigo más fatal que tiene la religión católica entre nosotros!

En otro artículo de 1864, el mismo Diario de Barcelona, reitera la misma reflexión sobre las reacciones “neo”:

Cuando en vísperas de que abriera sus sesiones el célebre Congreso general de los católicos en Malinas, lamentábamos amargamente desde el fondo de nuestra alma que uno de esos periódicos infalibles, modestamente y por antífrasis llamados católicos, llevara el orgullo de su pretendida infalibilidad hasta el repugnante extremo de lanzar el anatema de su desaprobación a la santa obra de fraternidad, de unión y de concordia, por dos veces coronada con la aureola de bendición de la cabeza visible de la Iglesia , dolíanos que precisamente lo fundara en la extraña razón de que “no debía merecer sus aplausos cuando podía recibir los de los revolucionarios”, lo que casi era tanto como decir, que no debían aplaudir los católicos el sublime espectáculo que el Papa había bendecido y que hasta los enemigos de la iglesia en sana razón se veían forzados a aplaudir.

Cuando considerábamos que en esta calificación de revolucionarios iban envueltos no sólo los que son verdaderamente tales, sino todos los que hasta allí habían aplaudido y singularmente asistido al Congreso, ya que éstos fueron los primeros en aplaudir, la mayor parte de los cuales no tenían otra tacha que la de ser tan sinceramente liberales como sinceros católicos . No la cólera ni el despecho, sino la noble indignación del alma hacía presa de nosotros al ver de tal modo suplantada por la torcida pasión política, la expresión serena y tranquila de la razón católica, y contrapuestas a las sabias palabras del inmortal Pío IX: Pergratum quidem Nobis fuit hujusmodi vestrum consilium et propositi omni laude dignum (1), las mezquinas, oh!, sí!, muy mezquinas, parodiadas de Bonald: “que los hombres no deban reunirse sino en el templo o en el ejército.”

(…) afirmábamos que el neo-catolicismo, la absurda escuela que de la religión hace un auxiliar de la política y del absolutismo un dogma, el absolutismo dogmático, o sea, el dogmatismo de lo dudoso ( in dubiis libertas ), es el enemigo más fatal que tiene la religión que sólo dogmatiza en lo necesario ( in necessariis unitas ) (2).

¿Y qué hay que hacer? Nuevamente el periódico responde en un nuevo artículo:

Atiendan los intransigentes partidarios de la resistencia absoluta, así como también los de las concesiones vergonzosas. “No, no es posible oponerse de frente a ese torrente que se llama nuestro siglo. Pero si no conviene resistirle de frente y rechazar todo lo que en sí arrastra, ¿debemos acaso cederle en todo, y dejarnos llevar por su corriente? ¿Debemos, al bajar por la orilla, echar imprudentemente nuestra lancha a ese río cuya corriente es impetuosa y dejarnos arrastrar por ella, con riesgo tal vez de precipitarnos en un abismo?

No, señores; ya comprenderéis que esto no debe ser así. ¡Ah! Sí; yo también soy de mi siglo; pero soy de mi siglo para trabajar en la reforma de mi siglo: soy de mi siglo para advertirle, corregirle y tratar de contenerle, si se desvía.

Por lo tanto, ni una ni otra de esas dos situaciones puede aceptarse: ni una resistencia absoluta, ni un abandono absoluto; ni censurarlo todo, ni aplaudirlo todo; ni ensalzarlo todo; ni maldecirlo todo; ni rechazar ni aprobar todo lo moderno, sólo porque es moderno.

“¿Qué debemos hacer, pues? Discernir, distinguir, segregar. Debe hacerse distinción entre lo temporal y lo eterno, entre lo variable y lo invariable, entre el principio inmutable y sus aplicaciones que varían.”

¡Qué admirable concordancia entre estas palabras y las que en nuestro anterior artículo citábamos de monseñor Dupanloup y las pronunciadas el año pasado por el conde de Montalembert!

(…)

Oigamos: “Si somos hijos de la unidad, debo añadir que también somos hijos de la libertad.”

Una vez salidos de la reducida esfera de las cosas absolutamente ciertas, es decir de las verdades definidas y dogmáticas, se encuentra una esfera en que las definiciones dogmáticas no os oponen traba alguna y en que la luz que brota de los principios, va oscureciéndose por grados, para no dejarnos ver otra cosa que luces flotantes que bastan todavía para crear opiniones, mas no para fundar certezas; a esto lo llamo la esfera de las cosas dudosas y del libre pensamiento, en el verdadero sentido de esta palabra...

La refutación a la absolutización de lo opinable.

Sí, señores, notadlo bien; esta libertad en lo dudoso es un resultado de las exigencias de la misma naturaleza humana. Si pidieseis a todos los católicos que se agrupan con amor y alegría en la unidad de las verdades definidas, que se mantuviesen también en la unidad fuera de las verdades definidas, ¿sabéis lo que les pediríais? Pediríais una cosa que no ha existido jamás, que no existirá jamás, y que no puede existir. Exigiríais un imposible...

Escoged en esta reunión diez hombres tan inteligentes y tan unidos como sea posible, y a su vez tan capaces de gobernar un pueblo como pueda desearse. Pues bien, yo digo a esos hombres: cada uno a su vez va a tener a su cargo el gobierno de la nación, cuyos destinos regiréis, por ejemplo, en la aplicación exacta del principio de la libertad, considerada en sus relaciones con la autoridad, bajo el punto de vista civil y religioso. Excogitaréis el límite en que la libertad se concilia mejor con el orden y la autoridad. El límite puede estar velado por una sombra: pero existe, buscadlo bien: y cuando lo habréis encontrado, lo formularéis en una ley saludable y verdaderamente progresiva.

Pues bien: ¿creéis que esos diez hombres tan inteligentes, tan unidos como los suponemos, darían con un mismo programa, y formularían exactamente la misma ley? No, señores, no; hay algo que se opone a esa unidad en lo dudoso, y sobre todo en lo dudoso práctico; ese algo se llama lo imposible .

Hay más; no sólo hay en ello una imposibilidad de la naturaleza humana, sino que hay también, o a lo menos puede haber, un atentado contra el derecho y la justicia. Yo estoy obligado a humillar mi inteligencia ante la soberanía de Dios; esta es la ley que regula mi pensamiento; pero no estoy en manera alguna obligado a inclinar mi inteligencia ante el pensamiento del hombre. Dios me dice: Esto es lo cierto, lo irrecusable, lo definido, lo dogmático; y creerlo es mi deber. Pero a su vez el hombre viene y me dice: Esto es lo que yo pienso, esta es mi idea, mi proceder, mi sistema, esto es lo que debe decirse, lo que debe hacerse; lo quiero, lo exijo; si no sois de mi opinión, atrás; os rechaza. ¿Por qué hermano mío, exigir que yo sacrifique mi pensamiento al vuestro? Habláis de tolerancia, la pedís para vos a vuestros adversarios.... Cuidado, señores, que aquí hay con respecto a nuestros hermanos una cuestión de derecho, de justicia, y de equidad natural. In dubiis libertas.

NOTAS:

  1. Agradabilísimo fue para Nos este género de determinación y consejo vuestro y digno de toda alabanza.
  2. Se refiere por partes al aforismo: In necessáriis únitas, in dúbiis libertas, in ómnibus cáritas. En las cosas necesarias, unidad; en las dudosas, libertad; en todas, caridad.

 

 

¡Viva la "Pepa"! (23/03/2012)

La Constitución [de Cádiz] era tan íntimamente hermanada con nuestra religión (1 parte)

Del 21 al 29 de julio de 1822 se celebró en la iglesia del convento de los dominicos de Santa Catalina de Barcelona una novena a fin de implorar de esta Sra. un feliz acierto a las armas nacionales [los liberales constitucionalistas], iluminación a los que, ciegos por sus pasiones, siembran en los pueblos la discordia y atizan el fuego de la rebelión, la unión y la paz que tanto deben reinar entre los católicos .

Según informa El Diario de Barcelona del 19 de julio de 1822, la novena fue organizada por algunos devotos liberales, [que] lastimándose de la sangre de sus semejantes ilusos vertida a causa de la seducción y del fanatismo, [desean] la unión y fraternidad que tanto inculcan las leyes de nuestra sabia Constitución y del Evangelio sagrado, [y por ello] dirigen sus votos a la soberana virgen del Rosario, consagrándole su piedad en un solemne novenario.

Esta información nos la proporciona Gaspar Feliu i Montfort en La clerecia catalana durant el trienni liberal , Barcelona, 1972 (p. 124), una de las pocas monografías, que se demarcaran de la simplificación, habitual en los medios escolares y periodísticos, que coloca siempre a la Iglesia y a los católicos en comunión con el Papa como contrarios al nacimiento y consolidación de los regímenes parlamentarios constitucionales contemporáneos.

Entre los nueve predicadores de la novena encontramos al fraile agustino de Igualada Fra Eudald Jaumeandreu y Triter (1744-1840), catedrático de Economía Política y de Constitución en la Junta de Comercio de Barcelona y autor de la oración fúnebre al famoso militar constitucionalista liberal Luís de Lacy en la exequias católicas que la Junta Patriótica de Barcelona le hizo celebrar el 1820 en Santa María del Mar.

Tal como comenta E rnest Lluch en El pensament econòmic a Catalunya, 1760-1840. Els orígens ideològics del proteccionisme i la presa de consciència de la burgesia catalana , Barcelona, 1973 (p. 261), Eudald Jaumeandreu fue autor de un Catecismo razonado o exposición de los artículos de la Constitución política de la Monarquía española.

Otro de los predicadores de la novena fue Fèlix Illes y Tor, natural de Mataró, presbítero al servicio de la catedral quien moriría como canónigo de Santa Anna de Barcelona. El año anterior fue el encargado del sermón del oficio religioso que conmemoró el primer aniversario de la nueva proclamación en 1820 de la Constitución de Cádiz en Barcelona. En 1823 pertenecía al claustro de la restaurada Universidad de Barcelona. Catedrático de Historia y de Elementos de Derecho Público Eclesiástico en la Facultad de Derecho, fue expulsado de la Universidad el 1840 cuando los progresistas llegaron al poder.

Gaspar Feliu destaca también la figura de otros eclesiásticos para nada enemigos de la Constitución de Cádiz (restaurada durante el Trienio Liberal 1820-1823). Entre ellos: el escolapio natural de Mataró y rector del colegio de San Antonio de Barcelona, Antón Ros y Mateu; los párrocos de Mataró e Igualada, miembros de las Juntas Patrióticas de sus respectivas poblaciones; o el dominico originario de la comarca de Vich Joan Viguer, quien fue catedrático de Universidad y encargado del sermón de la fiesta de traslado de imagen de la Virgen de Montserrat a Barcelona durante el Trienio Liberal para salvarla de manos de los carlistas (recordar que a los primeros liberales se les llamaba “els negres”, por el color de sus vestidos, y que tenían a la Virgen de Montserrat –“la moreneta”- una especial devoción).

Resulta curioso que tres de las poblaciones más levíticas de la Cataluña Central: Igualada, Mataró –una de las ciudades y puertos catalanes más cosmopolitas de aquel entonces- y Vich destaquen por su adhesión al primer constitucionalismo, el de la Constitución de Cádiz.

La emblemática ciudad de los Santos, la levítica Vich, fue después de Barcelona la segunda ciudad del Principado en sumarse en 1820 a la restauración de la Constitución de Cádiz.

Poseemos, para el caso de Mataró, una voluminosa monografía bastante desconocida, Ramon Reixach i Puig , Els orígens de la tradición política liberal catòlica a Catalunya. Mataró s.XVIII-XIX , 2008, donde se ilustra la actitud de este catolicismo catalán, constitucional sin dejar de ser ortodoxo en doctrina, muy mal tratado historiográficamente por unos y otros (ya que no puede ser acusado ni de “progresista o heterodoxo” ni de “integrista”). Tema a su vez ignorado y para ignorar, debido al escaso juego que da al nacionalismo catalanista. Solo el nacionalismo español puede meter alguna baza en el tema, aunque se le complica la cosa cuando se trata de Cataluña, pues los nietos de estos católicos constitucionales catalanes se incorporarán en bloque, junto a los tradicionalistas, a la Renaixença.

Según informa Reixach i Puig, quien toma como entrada a su libro la famosa frase en casa de los Mastai-Ferreti [Pío IX] hasta el gato es liberal , en Mataró el 20 de febrero de 1814 se proclamó oficialmente la Constitución, estando l'Església adornada i il·luminada, la qual Constitució la feren [hicieron] les Corts de Cádiz...i fou publicada el dia 19 de març de 1812.

Seis años después, cuando la Constitución de Cádiz pudo restaurarse en 1820, el clero secular y regular se sumó a la comitiva cívica que la proclamó oficialmente por las calles de la Ciudad el 12 de marzo. Cinco días más tarde, se celebró un gran oficio religioso en la Iglesia parroquial de Santa María donde se leyó por entero la Constitución desde el púlpito. Seguidamente el párroco Marià Sanabre predicó un sermón sobre la misma. Según las crónicas, se iluminó toda la Iglesia. Asistieron los nuevos concejales constitucionales de un Ayuntamiento que pagó los gastos aunque el Clero ho féu gratis [no quiso cobrar estipendio alguno] . Després de jurada se cantà el Te Deum amb música. S'acabà amb funció a tres quarts d'una .... Por la noche hubo iluminación general. Se dio aquel día comida a los pobres, a los presos y desterrados.

Los seglares

Reixach i Puig hace inventario de todos los alcaldes y concejales constitucionales locales del Trienio y sus familias buscando su participación o no en las cofradías y ordenes terceras parroquiales. La conclusión es abrumadora. Todos pueden considerarse, al menos por sus prácticas externas, de confesión católica y como católicos no “heterodoxos”. Pero aún hay más. Resulta que en muchos casos, los concejales pertenecen a familias especialmente “clericalizadas” (con muchos eclesiásticos en la prole) y implicadas de una manera muy activa en las cofradías, en los establecimientos caritativos de la Ciudad o en los grupos de seglares más afines a congregaciones religiosas como los escolapios o los carmelitas descalzos, comunidades presentes en la ciudad desde 1737 y 1588 respectivamente.

En 1822, en pleno Trienio Liberal, el alcalde constitucional de Mataró y abogado Joaquim Rafart i Soler se dirige al obispo, en nombre del Ayuntamiento, pidiendo que haga una excepción con la obligación cuaresmal de tapar con un telón las imágenes de los santos. Cercanos a la festividad de la Virgen de los Dolores, viernes anterior al Domingo de Ramos, el párroco Sanabre decide cumplir estrictamente con las normas litúrgicas. Se tapará con el telón el camarín de la Virgen de los Dolores incluso el día de su festividad pues cae en Cuaresma. La mediada provoca, en la muy liberal y no menos católica ciudad de Mataró, el revuelo general pues siempre se descubría la imagen en dicha festividad, ocasión en la que una multitud de fieles acudían a la célebre capilla pintada por el genio del barroco pictórica catalán Antoni Viladomat. Rafart, escribe al obispo, como autoridad y como hijo de los Dolores [congregante], de que me precio ser amante para que se solemnice la expresada fiesta de los Dolores como era habitual y evitar el disgusto general que ocasionaría la pretensión del párroco .

El clero secular y regular

El escolapio mataronés Anton Ros i Mateu, provincial en funciones de la Escuela Pía catalana durante el Trienio, mandaba durante el Trienio leer y explicar en nuestras escuelas la Constitución de la Monarquía Española, quedando fijados los martes y viernes no festivos para la lección del Catecismo Político de la Monarquía Española.

El padre fra Tomàs de Santa Teresa, el 25 de febrero de 1821, bendecía la bandera del primer batallón de la Milicia Nacional (liberal) de Mataró en una función cívica y religiosa en la parroquial de Santa María. Las palabras que pronunció llegaron a publicarse a impulsos del entusiasmo . En ellas defendió la confianza, la viveza y el conocimiento [que] los verdaderos derechos del hombre son las señas de identidad con que se distingue el Estado Liberal.

Al año siguiente el P. Tomàs de Santa Teresa participaría en la aludida novena en el convento dominico de Santa Catalina de Barcelona. Aquel mismo año escribía al célebre héroe de la Guerra de la Independencia, el general Francesc Milans del Bosch i Arquer, natural de San Vicente de Montalt, para ofrecerse gustoso a marchar con la columna de patriotas bajo el mando de V.E. para despreocupar con su predicación a los sencillos e incautos labradores de la seducción servil y anunciar las ventajas que les acarrea la sabia Constitución que felizmente nos rige. Si V.E. de digna admitir mi ofrecimiento al paso que me proporcionará un nuevo medio para patentizar mi amor al sistema y así tener el honor de hacer este servicio a mi pobre patria arruinada por la maquinación y el fanatismo .

Otro hermano de comunidad de Fray Tomàs, el carmelita descalzo del convento de Mataró P. Fra Josep de la Concepció , quien seria definidor provincial del orden en Cataluña, seria perseguido y detenido por constitucionalista acabada la experiencia liberal de 1820-1823.

Pero incluso el máximo responsable de la única parroquia de Mataró (aglutinaba unos más de 12.000 feligreses y 40 sacerdotes adscritos a su servicio) era un hombre en la línea de Pío VII, quien siendo obispo de Ímola, en el sermón de Navidad de 1797 expuso que la forma de gobierno democrático en manera alguna repugna al Evangelio; exige por el contrario todas las sublimes virtudes que no se aprenden más que en la escuela de Jesucristo. Sed buenos cristianos y seréis buenos demócratas .

Siguiendo la obra Els orígens de la tradición política liberal catòlica a Catalunya de Reixach i Puig encontramos incluso al párroco de la Ciudad, Marià Sanabre i Cendrós. Dicho sacerdote, en diciembre de 1822 pronuncia una conferencia en la Tertulia Patriótica (constitucionalista) mataronense, sociedad a la cual pertenecía. En su exposición de aquel día llegar a afirmar que la Constitución era tan íntimamente hermanada con nuestra religión, como lo manifiestan las leyes que en ella se establecen… lejos pues de nosotros los que se atrevan a decir que la Constitución es contraria a la Religión por que estos o no la han leído, o no han penetrado su espíritu , y animaba a los oyentes a explicarla al resto de sus conciudadanos que son libres, pero con sujeción a las leyes divinas y humanas, y que esta libertad jamás ha de declinar en libertinaje .

 

 

El biógrafo de Pujol insulta al obispo de Solsona (16/03/2012)

Antes de escribir este artículo, por pura curiosidad he preguntado a los de documentación qué adjetivo escogerían si tuvieran que calificar con una sola palabra al periodista del periódico El Punt Diari-Avui Manuel Cuyàs i Gibert. Con sorpresa por mi parte, pues pensaba que me dirían el de “ capgròs ” (cabezudo) por su origen mataronés o “ en ganyotes ” (el muecas), la elección ha sido otra: petulante o engreído han sido algunas de las perlas que se pueden reproducir en horario protegido.

Este periodista, en otros tiempos afín al PSC de Mataró, fue director del Patronato Municipal de Cultura en época del alcalde socialista Manuel Mas; dato que, cuando le entrevistan, oculta con un prodigioso salto biográfico circense. Pues bien, este mismo periodista, el pasado domingo 11 de marzo publicó en su periódico el artículo “El bisbe de Solsona

Traducción al castellano del artículo (las negritas y corchetes son nuestros)

El pasado domingo, Mireia Robleda publicó en este diario una entrevista al obispo de Solsona, Xavier Novel, y a pesar de que ha pasado una semana entera aún no me he rehecho de la lectura . [A esta valiente entrevista se refería Oriolt en su certero artículo “El Ciclón Novell” de 6/03/2012 en Germinans ]

Decía [en dicha entrevista] el obispo más joven de Cataluña y España que él no es catalanista. ¡Caramba! Conocíamos los refractarios al nacionalismo, al soberanismo, al independentismo, ¿pero al catalanismo? Pompeu Fabra [*] dice que catalanismo es una devoción a las características e intereses nacionales de Cataluña. ¿No es compatible la devoción religiosa del obispo catalán con la devoción por las características y los intereses del país? ¿No le caben dos devociones? ¿Una excluye la otra? Dice que tampoco es españolista. ¿Qué es, pues, el obispo de la sede de Solsona? Un holograma como el que sale proyectado sobre el ábside de Sant Benet de Bages? [¿Cuyàs maleducado? ¡Noooo..!!!]

El obispo Novell desmentía a continuación que él fuera contrario al espíritu y la letra del concilio Vaticano II, pero como se ve que hay gente que sospecha, y para que se viera que es un hombre contemporizador de mirada panorámica, añadía que igualmente se siente deudor del concilio de Trento. Como que cada concilio se convoca para corregir o anular el anterior, yo me pregunto cómo se lo hace el obispo Novell para ser a la vez tridentino y vaticanista, que sería como ser fiel a los Principios Fundamentales del Movimiento y haber jurado la Constitución que los disuelve. [¿Cuyàs ignorante?, ¡Nooo..!]

Los feligreses de Solsona deben de estar muy distraídos, cuando su obispo hace misa: ahora debe de hablar en latín y ahora en catalán; ahora la debe de oficiar de espaldas y ahora de cara; ahora debe de defender la inquisición y ahora la debe de abominar; ahora debe de declarar anatema la ley de la gravitación universal, ahora debe de caer rendido a sus pies. Tiene que ser cosa de ir y verlo. [¿Cuyàs petulante perdonavidas? ¡Nooo…!]

Reíd, reíd, pero estos son los obispos jóvenes, campechanos y con barbita que la Iglesia dirigida por Benedicto XVI y Rouco Varela nos destina para que pazcan y conduzcan al corral las ovejas de la catalana tierra. Solsona, el pequeño obispado, ha propulsado obispos de mucha influencia. Ahora recuerdo a Tarancón, uno de los agentes que hizo posible la transición democrática. Me parece que de Novell también nos recordaremos. Llegará lejos, que es exactamente donde quiere llegar. [¿Tics paranoides o habla de él mismo? ¡Ustedes mismos!

Este personaje egocéntrico (que va de “matón” en este artículo y que le ha salido su antiguo pasado “progre”) es más mediocre de lo que él mismo se cree, pues no deja de ser “ un borni en el país dels cecs ” (un tuerto en el país de los ciegos) de la mediocridad que en términos generales impera en el panorama del periodismo “intelectual” catalán de hoy día.

Un jovencísimo articulista gerundense en su blog, con vehementes y equilibradas palabras (y con mucha más educación que el propio Cuyás) contestó él mismo al mismísimo biógrafo de Pujol. Como no somos capaces de mejorarlas, las reproducimos:

Traducción al castellano del artículo de B. Vilallonga Un exercici d'intolerància religiosa (las negritas y corchetes son también nuestros)

Diariamente los «señores» de la prensa nos ofrecen sus respectivos ejercicios de intolerancia, es decir, de ataque, caricaturización, humillación y destrucción del otro. La última perla aparece hoy [11 de marzo de 2012] en un diario catalán [El Punt]. Es una diatriba contra el obispo de Solsona. El obispo Xavier Novell concedió una entrevista al mismo diario y hoy uno de los apóstoles del progresismo totalitario abundantemente predominante en Cataluña, sale a combatir al enemigo para destruir su capacidad de pensar diferentemente al que marca el dicho progresismo.

Si una cosa parece que define el talante del obispo Novell es que acepta a los otros sin necesidad de tener que inhibirse de decir claramente lo que piensa. Es sincero, directo y no se mete con nadie. No es una práctica episcopal habitual. Todavía no ha habido ningún colectivo que se haya podido sentir discriminado por sus declaraciones. Tampoco ha atacado al colectivo eclesial progresista; simplemente ha dicho que él no se siente identificado y que piensa diferente. Y así lo expresa. No ha construido comparaciones odiosas, ni ha querido estigmatizar a quienes son diferentes de él. Es, en suma, un estilo episcopal que promete, aunque pueda no gustar lo que piensa.

Aun así, el progresismo no acepta que haya gente que piense de manera diferente. De aquí proviene el ejercicio de intolerancia, de negar el debate y pasar al ataque, a desdibujar la figura del contrincante. En el susodicho artículo hay un ejemplo magistral de este ejercicio.

Por un lado, el obispo Novell afirmaba que él es del Concilio Vaticano II porque no ha conocido ninguna otra cosa, pero que también es de todo el magisterio precedente de la Iglesia. Dice, vaya, lo que exactamente tiene que decir según la doctrina católica y reconoce que es del Concilio Vaticano II porque le toca y porque su fe y espiritualidad se han construido bajo él; tal como es en cualquier persona nacida después del Concilio Vaticano II.

Por otra parte, el articulista que escribe la diatriba contra Novell considera, sabelotodo él, que el Vaticano II y Trento son incompatibles. Y añade que todo concilio tiene la voluntad de enmendar el anterior. La premisa es falsa. Hay una cosa que se denomina desarrollo orgánico del magisterio. Si bien es cierto que entre Trento y el Vaticano II hay alguna contradicción doctrinal, el desarrollo, malgré tout, queda patente y evidenciado.

El articulista, no satisfecho, continúa la deformación y caricaturización de Novell. Considera que Trento sería asimilable a Los Principios Fundamentales del Movimiento y el Vaticano II a la Constitución. Para acabar de redondear su exposición, insinúa que el obispo Novell celebra de espaldas y en latín –la Misa tridentina– algunos días, y de cara y en catalán algunos otros. Al parecer, el latín y la celebración ad orientem son una cosa de Trento, que no tiene que ver con el catolicismo actual y, al parecer, con el catolicismo de verdad. Desgraciadamente, una simple consulta a cualquier historia de la liturgia cristiana pondría las cosas en su lugar: la celebración ad orientem proviene de tiempos apostólicos. Y el uso del latín queda recogido en los primeros sacramentarios tardorromanos. El problema de todo es que el argumento se basa en la suposición de que el obispo Novell debe de celebrar en latín y ad orientem, cosa que no ha hecho nunca. La caricatura, basada en mentiras y engaños, ya está servida.

El progresismo totalitario catalán es últimamente muy agresivo. Curiosamente el articulista, que no disimula cierto odio hacia Novell, ha preferido cargar contra el pontífice por aspectos doctrinales que por los identitarios. Y es que en la mencionada entrevista Novell se definió como no catalanista y no españolista. Se podrían haber recuperado escritos de Torras y Bages, el canónigo Collell, Ignasi Casanovas, Vidal y Barraquer, etc. Pero el articulista prefiere utilizar una desafortunada cita de Pompeu Fabra donde pinta el catalanismo con epítetos religiosos. En realidad, éste es un problema del catalanismo actual: está tan empapado de religiosidad dogmática, que se ha ido vaciando de contenido. El catalanismo ha perdido la catalanidad, justamente gracias al progresismo que tan bien representa el articulista. ¿No será que el obispo Novell practica la catalanidad en vez del catalanismo? Es pronto para decirlo. Si así fuera, acabaría dando una lección. Seria, en definitiva, otra lección del obispo Novell. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, los progresistas pueden ir mordiendo en estos curiosos ejercicios de intolerancia religiosa.

(*) Cuyàs, guapo, ¿por ventura incluye también usted en este inmaculado catalanismo de Pompeu Fabra el hecho de haber sido socio de la Societat Eugenèsica per la Preservació de la Raça Catalana ? ¿Considera que forma también parte de los méritos del personaje el ser firmante de "Per la preservació de la raça catalana   (1934)"? Supongo que le consta que ese documento propugna la eugenesia y la existencia de una supuesta raza catalana de carácter ario cuyas características se demostraba mediante estudios craneoencefálicos, y donde también se alerta de los peligros de la inmigración, cuyas graves consecuencias “nos pueden hacer pensar en la transformación o retroceso de la capacidad genética”. ¿Tiene constancia de todo eso? (Ver artículo de 20/01/2012 publicado en Germinans por Guilhem de Maiança)

 

 

La desaparición de la educación afectivo sexual cristiana en las chicas catalanas (20/01/2012)  

Sigue la ley del péndulo: de la que llamaban represión sexual destinada a la abstinencia fuera del matrimonio, a la otra forma de represión sexual que fuerza la práctica del sexo más allá de la edad, más allá del deseo y más allá de lo conveniente. Un estudio de 2011 pone de manifiesto que un tercio de los adolescentes (¿qué tal si nos dejamos de eufemismos y decimos directamente las ?) han mantenido relaciones sexuales presionadas por el entorno. Y una cuarta parte acepta que ha hecho algo que realmente no quería hacer. Y de nuevo un tercio reconoce que su sexualidad ha ido demasiado deprisa y no acorde con su madurez y desarrollo personal. Es la imposición de la “libertad sexual”. Es la moderna forma de presión y represión sexual.

La media de edad de la primera relación coital en Cataluña era de 15'8 años para las chicas en 2001, de 15'4 en las comarcas gerundenses (la Catalunya vella) según la Enquesta de Salut als adolescents escolaritzats de Catalunya realizada ese año por Joan-Carles Surís i Granell y Núria Parera i Junyent d el Instituto Universitario Dexeus de Barcelona.

Dos años después, en 2003, y con ámbito todo el territorio del Estado, se realizaría la Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales elaborada por el Instituto Nacional de Estadística en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo (Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida). Una de sus conclusiones: los adolescentes comienzan a tener relaciones sexuales a una edad más temprana que sus iguales hace varios años: la edad española media de la primera relación sexual con penetración es de 18,2 años en las chicas. Tres años después (2006), según los datos de España del Estudio sobre Conductas de los Escolares Relacionadas con la Salud ( Health Behaviour in School-aged Children ) de la Organización Mundial de la Salud en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo, la edad media de las chicas españolas en su primera relación sexual había descendido por debajo de los 16 años, concretamente a los 15,62.

Ese mismo año (2006), la Encuesta de Fecundidad, familia y valores realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, entre otros datos, mostraba la evolución el tanto por ciento de mujeres en España, por franjas de edad a fecha de abril-mayo de 2006, que habían tenido su primera relación sexual cuando tenían menos de 20 años.  

 

Antes 1931

11%

Nacidas entre

1931-1935

10'4%

Nacidas entre

1936-1940

14'7%

Nacidas entre

1941-1945

16'7%

Nacidas entre

1946-1950

21'4%

Nacidas entre

1951-1955

32'6%

Nacidas entre

1956-1960

46'3%

Nacidas entre

1961-1965

53'6%

Nacidas entre

1966-1970

55'5%

Nacidas entre

1971-1975

63'3%

Nacidas entre

1976-1980

73'2%

Nacidas entre

1981-1985

86'2%

Los datos recopilados en este trabajo muestran que la edad de inicio en las relaciones sexuales ha disminuido en edad en todo el territorio nacional. Menos del 20% de las mujeres nacidas antes de 1956 había tenido su primera relación sexual antes de los 20 años. Para las nacidas entre 1956 - 1970 el porcentaje alcanza el 52,7% y en el caso de las que nacieron entre 1971 y 1985 es casi del 74%. Una tendencia contraria a la evolución de la edad media de matrimonio, es decir la caída en picado en las últimas décadas del porcentaje de mujeres que casan con menos de 20 años.

Cinco años después (2011) en informe El adolescente y su entorno en el siglo XXI del Observatorio de Salud de la Infancia y la Adolescencia del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona concluye:

  • El inicio de las relaciones:  l a edad promedio de inicio de las relaciones sexuales en España se sitúa en una horquilla de entre los 15,5 y los 17,9 años. En comparación a hace 50 años, la media de edad de la primera relación sexual se ha adelantado en España 5,6 años (en dirección contraria al retardo considerable de la edad media de la primera nupcialidad) y el porcentaje de mujeres que ha tenido su primera relación sexual completa antes de los 16 se ha multiplicado por 12.
  • La fuerza del entorno.   El 29% de los adolescentes ha mantenido relaciones sexuales presionados por el entorno y un 24% acepta que había hecho algo que realmente no quería hacer. Un 33% reconoce que su sexualidad ha ido demasiado deprisa y no acorde con su desarrollo y madurez personal. El grupo, el alcohol, la baja percepción de riesgo, la presión del entorno de amigos, la falta de formación, la carencia de valores y el influjo de los medios de comunicación facilitan las prácticas sexuales que en muchas ocasiones no son ni buscadas.

Según el boletín informativo del Instituto Nacional de Estadística publicado en 2004 bajo el título Salud y hábitos sexuales, Cataluña se sitúa en último lugar en el porcentaje de mujeres que han tenido relaciones sexuales con una sola persona en toda su vida.

Según el Anuario Estadístico de Cataluña, publicado por el Idescat (Insitituto de Estadística de Cataluña) de la Generalitat, los matrimonios católicos celebrados en el Principado se han reducido a la mitad en 5 años (han pasado de 11.081 en 2006, 9.9978 en 2007; 8.824 en 2008; 6760 en 2009; y 5.879 en 2010).

En 2010, Cataluña tenía la tasa de abortos más alta de España por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años (en la tabla adjunta el aborto se imputa según la Comunidad Autónoma de la residencia de la madre, no del lugar donde se realizó). En 2010 se practicaron en Cataluña más de 22.000 abortos, la cifra más alta de todo el Estado. La tasa de interrupciones del embarazo es en Cataluña de 15,20 por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años, frente al 11, 49 por mil de la media española.

 

Interrupción voluntaria del embarazo, Tasas por 1.000 mujeres

En 2010 Cataluña era la Comunidad Autónoma que tenía más centros públicos y privados legalizados para practicar abortos.

Distribución de centros que han notificado I.V.E.s

 

Nota. Un efecto colateral: el ocaso de una nación (para los nacionalistas).

Según el Idescat de la Generalitat de Cataluña la evolución del promedio de hijos por mujer en Cataluña ha sido entre el 2002 y el 2009 de:

Evolució del promig de fills per dona. Catalunya. 2002-2009

Según el mismo Idescat , el 28'7 % de los nacimientos que produjeron en Cataluña en 2009 tenía madre extranjera, llegando al 45'5 % en el Solsonés o el 36% en el Gironès. La d istribución comarcal de los nacimientos fue en 2009

Comarcas

Total de nacimientos registrados

% com madre
extrangera

Alt Camp

492

27,0

Alt Empordà

1.634

40,3

Alt Penedès

1.306

27,1

Alt Urgell

167

29,9

Alta Ribagorça

28

39,3

Anoia

1.447

19,6

Bages

2.116

27,4

Baix Camp

2.402

32,6

Baix Ebre

887

34,6

Baix Empordà

1.492

42,5

Baix Llobregat

9.642

20,6

Baix Penedès

1.217

31,3

Barcelonès

22.032

32,4

Berguedà

391

27,4

Cerdanya

162

34,0

Conca de Barberà

207

31,4

Garraf

1.547

24,0

Garrigues

180

26,7

Garrotxa

594

33,8

Gironès

2.593

36,3

Maresme

5.045

24,4

Montsià

763

36,7

Noguera

436

27,5

Osona

1.934

33.9

Pallars Jussà

124

37,1

Pallars Sobirà

80

30,0

Pla de l'Estany

416

34,1

Pla d'Urgell

471

38,0

Priorat

83

30,1

Ribera d'Ebre

177

33,3

Ripollès

231

21,6

Segarra

281

49,8

Segrià

2.492

31,3

Selva

1.815

31,8

Solsonès

156

45,5

Tarragonès

3.122

31,5

Terra Alta

101

20,8

Urgell

415

36,4

Val d'Aran

97

26,8

Vallès Occidental

11.162

22,8

Vallès Oriental

4.912

22,9

Catalunya

84.849

28,7

%

100,00

 

Como pueden observarse, Pompeu Fabra no tenía razón cuando como miembro de la Societat Eugenèsica per la Preservació de la Raça Catalana firmó el manifiesto Per la preservación de la raça catalana (1934). Una Sociedad y un manifiesto propugnadores de la eugenesia, que defendían la existencia de una supuesta raza catalana de carácter ario, cuyas características se trataba de demostrar mediante estudios craneoencefálicos. Y alertaba de los peligros de la inmigración, cuyas graves consecuencias “nos pueden hacer pensar en la transformación o retroceso de la capacidad genética”. Como puede observarse, la capacidad de genética de los catalanes nos la hemos cargado nosotros mismos, por vía autóctona. Los adalides de la construcción nacional de Cataluña, han aportado como esenciales para esa construcción, los siguientes materiales: una educación sexual desordenada y desintegradora: la relegación de la afectividad y de la fidelidad como lastre inútil del que han de desprenderse las nuevas generaciones; la incitación a la promiscuidad; la promoción de la homosexualidad; el aborto; la relativización de la institución familiar y del matrimonio; la introducción de matrimonios homosexuales; y otros experimentos que están teniendo unas consecuencias capitales en lo que se refiere al relevo generacional, a la eugenesia que tanto les obsesionó y que hoy utiliza el aborto como herramienta. Extrañísimos materiales que atentan todos gravemente contra el “nacer” y contra su hogar natural que es la familia. Contra el NACER, que es la NACIÓN.

Y puesto que por lo visto la Construcción Nacional de Cataluña ha renunciado a la forma natural en que se construye toda Nación, que es el Nacer; puesto que claramente ha renunciado a su forma natural de Nación, sólo le queda volver al principio del principio, a la unión de las diversas tribus aglutinadas en la ciudad, como empezó Roma. Y llegados aquí, creo que sólo el catolicismo tiene la capacidad de llegar a fundir (que no es lo mismo que asimilar) auténticamente pueblos (si éstos son católicos) porque prioriza en último término la comunión en la Fe, la dignidad de la persona, la ciudadanía universal en última instancia de todos los hombres. Igual que se hizo Roma: que la aglutinación de tribus sólo fue posible porque fue precedida por las ligas religiosas en que estaban integradas estas tribus. Pero no es una cosa fácil ni de dos días. Demostración: la fusión de los pueblos latinos con los germánicos al sur del Rin. En temas de inmigración en Cataluña, estamos con Carles Cardó y su discípulo el obispo Carrera: no somos racistas ni xenófobos; pero los inventos progres, en casa y con gaseosa. En fin, que también en esto, o quizá especialmente en esto, hemos de volver a la profética intuición del obispo Torras i Bages : Cataluña será cristiana o no será .

 

 

Germinans y el nacionalismo catalán (10/11/2011)

"Se pregunta qué hay que pensar de los derechos de nacionalidad y de independencia, que se dice que son inalienables e imprescriptibles, y, suponiendo que se tuvieran que admitir,
cuándo y cómo se deberían ejercer"

(Consulta formulada en mayo de 1848 confidencialmente por Pío IX, por medio del delegado apostólico en Madrid, a Balmes. Quedó sin responder ya que Balmes moriría el 28 de agosto de aquel mismo año)

 

¿Es Germinans una web antinacionalista? ¿Estamos a favor o en contra del independentismo? ¿Lo consideramos junto al nacionalismo catalanista una opción moralmente no válida?

Un concepto se convierte en una trampa dialéctica cuando su contenido semántico es ambiguo. Se abre entonces la veda para utilizarlo como arma arrojadiza.

Para ello, se hace necesario precisar que, para condenar o no al nacionalismo, es básico ir con mucha cautela, no generalizar y no quedar atrapado con la palabra nacionalismo,  pues es de justicia reconocer que existe una diversidad de vivencias y de  formulaciones en él y que existen en Cataluña muchas personas perfectamente ortodoxas en tema de doctrina, que se manifiestan nacionalistas y que lo que entienden por ello no resulta incompatible con las enseñanzas de la Iglesia.

Para los amantes de etiquetar todo nacionalismo como anticatólico hay que recordarles que en Cataluña, por haber, incluso existen posiciones políticas que se declaran antinacionalistas y que defienden, por ejemplo, el aborto y el matrimonio homosexual.    

Nacionalismo y antinacionalismo no son ideas ni inmaculadas ni condenables unilateralmente per se, ya que se la juegan en el terreno de la concreción y del día a día y por encima de todo en su colaboración o su oposición a los derechos fundamentales de la persona. Quien no tenga ganas de discernir, difícilmente comprenderá el posicionamiento de Germinans sobre esta cuestión.    

Existen en Germinans quienes creen que la posición de la web coincide con la de la Doctrina Social de la Iglesia. Es por ello que ésta poco se puede diferenciar de la del Dr. Joan Costa Bou, el consiliario de la Federació de Cristians de Catalunya, agregado a la prelatura del Opus Dei y sacerdote y párroco, alejado de toda heterodoxia.     

La Iglesia no tiene una forma política propia (Monarquía, República…) ni tampoco una forma política propia con que tratar la relación de los pueblos y comunidades sin Estado con el Estado donde residen. En los dos casos, la Iglesia no tiene el mandato del Altísimo de dilucidar qué forma es la mejor, ya que corresponde a la comunidad política y a la libertad y autonomía de lo temporal dilucidarlas según cada época y lugar.   

Así la Iglesia convive en Estados que son República y en otros que son Monarquía. Y la constatación nos demuestra que hay repúblicas donde está prohibido el aborto y monarquías en las que está permitido. Y viceversa.   

Del mismo modo, no corresponde a la Iglesia y menos a esta humilde web pronunciarse sobre qué forma política deben tener los catalanes en su relación con España o si una opción es más o menos moral que otra (independentismo, autonomismo constitucional, mayor centralismo…). Las formas políticas y el nombre o tipo de relación entre una comunidad sin Estado con su Estado, no son sujetos de moral. La moralidad va a residir en las leyes o normas concretas que se aprueben en tanto que vayan en la dirección o en oposición a la Persona y sus derechos fundamentales (Vida, libertad religiosa, Familia…).        

Así pues, es incorrecto afirmar que Germinans trabaja en Cataluña para la desacreditación moral indiscriminada y unilateral del nacionalismo catalanista y para la acreditación del nacionalismo español dentro de la Iglesia en esta tierra. Nada más alejado de la realidad. Tampoco evidentemente lo contrario, la desacreditación moral indiscriminada de todo nacionalismo español o de todo aquello que tenga que ver con lo español; como tampoco por el fomento del independentismo dentro de la Iglesia en Cataluña. No son éstas nuestras guerras.

En los colaboradores de esta web existe pluralidad de opiniones sobre las formas políticas y la opción sobre qué tipo de relación debe existir entre Cataluña y España. Es natural. Pero no lo manifestamos. No por temor a dividirnos. Ni para no perder nuestros resortes en los foros, plataformas y amigos católicos del resto de España (por cierto casi los únicos que públicamente nos apoyan). Simple y llanamente se debe a que no es nuestra misión, aparte del nulo interés sobre qué opina fulano o mengano a título personal. Pese a ello, en el fragor de la batalla, como personas que somos apuntamos posicionamientos personales sobre el tema. Pedimos, pues, perdón por ello y un sano discernimiento entre nuestros lectores sobre lo fundamental y lo accesorio de nuestros comentarios.

¿De qué  se queja, pues, Germinans?

De lo que nos quejamos en nuestras críticas es del carácter absorbente que adopta el tema del nacionalismo en el interior de la Iglesia en Cataluña, de manera que un tema que tendría que jugarse básicamente en un terreno extra eclesial, se convierte en el centro constante de la vida de la Iglesia, substituyendo incluso en ocasiones al mismo Cristo, y en un criterio no válido para la dilucidación de importantes decisiones eclesiales.

Este carácter absorbente por una pendiente que no conoce freno, acaba por convertir al nacionalismo catalanista en una idolatría que compite con la ortodoxia católica. Una especie de sincretismo que provoca tremendos daños morales, pues no se pueden adorar dos dioses al mismo tiempo. Es justamente aquí cuando el nacionalismo cruza la frontera de lo moralmente aceptable.

Existe un mundo eclesial católico catalanista que constantemente se manifiesta en cualquier tema de carácter nacional con gran velocidad, con muy poca reflexión y un cierto hooliganismo. Lo vimos hace poco con la histérica reacción de la Escuela Cristiana Catalana ante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre las lenguas válidas para la comunicación escolar. Una exteriorizada musculación que muta en silencio cuando hay que defender la Vida y la Familia tal como la Iglesia la concibe.      

Esta “discreción” de la “bona gent” (la buena gente) es consecuencia de una permutación insensata en la jerarquía de valores y en una imprudente elección de amistades. Manifestarse sin complejos a favor de la Vida y la Familia representaría enemistarse con dos compañeros catalanistas de viaje, el progresismo catalanista eclesial que defiende el relativismo moral, y el catalanismo de partido, básicamente CiU, que ofrece favores de todo tipo.

Y es justo aquí que nace el nacional progresismo, cuando el catolicismo catalanista calla y no defiende la doctrina de la Iglesia para no incomodar a los que, siendo igualmente catalanistas, defienden el relativismo moral, incluso dentro de la misma Iglesia. Así, la defensa de la Doctrina y la Moral católicas pasa a un segundo término sacrificada en el altar de la comunión nacionalista. Así el catolicismo catalanista no puede sumarse a las marchas y campañas pro Vida que nuestros hermanos en la Fe del otro lado del Ebro organizan, porque pesa más lo nacional que lo esencial.    

Esta idolatría, que subordina la defensa de la Verdad y el Bien a la defensa de lo nacional, acaba provocando un Mal. Y este Mal puede ser el fin mismo de la nación catalana tan defendida por el nacionalismo católico: pues no hay nada más disolvente para una comunidad que el relativismo moral. Seguramente este silencio eclesial alguna cosa debe de tener que ver con el plus de divorcios, abortos y promiscuidad que existe en Cataluña por encima de la media de otros territorios de arraigada catolicidad. Esto mismo ha sucedido en Québec o en Bélgica, donde la preocupación por la pureza nacional de todo acto o respiro eclesial ha absorbido la vida de la Iglesia, postergando a un lugar marginal la defensa de cómo debe ser por ejemplo la Familia, las relaciones de pareja o la sexualidad en clave cristiana. Un día detallaremos estos datos con estadísticas.   

Es por ello que a esta humilde web, en cierto modo, habría que reconocerle un tanto de aportación “patriótica” a Cataluña en el sentido de ir en dirección contraria a toda la labor de “deconstrucción” nacional que conlleva el progresismo y a la cual se ha sumado, por insensatez, por imprudencia y sobre todo por infidelidad, el catolicismo nacionalista de esta nuestra tierra y Principado.

¿Los catalanes somos una nación, pero nuestros embriones y fetos no? 

La clave de bóveda sobre la que se sustenta y aguanta el nacionalismo catalanista es la afirmación de que los catalanes somos una nación. Si somos realmente una nación tenemos el derecho natural, según la Doctrina Social de la Iglesia, en última instancia a autodeterminarnos políticamente. Es una consecuencia de la primera premisa.  

Pero cuidado, pues al lado de esta conclusión basada en la hipótesis enunciada, discurre otra consideración. La Iglesia considera que no le corresponde definirse, porque no es de “su competencia”, sobre qué tipo de relación entre Cataluña y España es la moralmente más correcta. Así, volvemos a repetirlo, tan lícita es la actitud del independentista como la del autonomista o la del provincialista, mientras no se justifique o practique la violencia y la conculcación de derechos naturales superiores.

Es difícil argumentar que los catalanes no somos una nación (la hipótesis) mas allá de lo que diga la Constitución. La Iglesia siempre ha recordado que el derecho positivo no tiene por qué coincidir siempre con lo verdadero.

Es difícil crear una nación como sentimiento colectivo. Necesita de mucho tiempo (siglos), de un cierto grado de aislamiento en el estado embrional, de fronteras naturales más o menos determinantes, de elementos culturales unificadores y aglutinadores como la lengua, para diferenciarlas suficientemente de otras comunidades etc.... Finalmente todo ello fragua en un sentimiento colectivo de sentirse en una cierta medida iguales en el interior, y distintos a “los del exterior”. Es esa consecuencia llamada nación. Así pues una nación es una realidad natural. Y una realidad viva (y por tanto puede desaparecer) que posee unos derechos naturales. Es por ello que provoca una cierta hilaridad la opinión de que las naciones son un producto romántico de elaboración calculada, o que los andaluces o los de la comarca de Ponferrada son una nación en si mismos.

Muchos defienden y afirman que un embrión es un ser humano y que tiene el derecho natural a vivir. Los hay que lo hacen incluso al tiempo que niegan que los catalanes sean una nación. Por el contrario, en Cataluña son legión los que afirman que los catalanes son una nación, saltándose la redacción y texto positivo de la Constitución de 1978. Y todo ello negando que un embrión catalán sea una persona.

Esta utilización del derecho natural cristiano con doble vara de medir,  hipoteca la credibilidad de los creyentes españoles (todos) aunque hay mayor delito en la segunda actitud que en la primera, pues nos jugamos la vida humana. Escudo Fernando el Católico 232x300 El Tanto Monta, Monta Tanto de Fernando el Católico  

Las consecuencias son funestas. La ceguera en negar que los catalanes son una nación, provoca en la mayoría de los catalanes el siguiente dilema: ¿Qué credibilidad posee aquel que nos niega? Es por ello que una parte del esquizofrénico rechazo al catolicismo que se vive hoy en Cataluña, es producto de que existe mucha y demasiada presencia católica en el negacionismo de que los catalanes formamos o seamos una nación. Como reacción, no son pocos los católicos y no católicos catalanes que acaban, mediante un análisis más sentimental que racional, identificando catolicismo con españolismo.     

De forma paralela y al mismo tiempo, como ya hemos dicho, la infiltración del progresismo como compañero de viaje del catolicismo catalanista, provoca que este último no se erija en voz a favor de la Vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, o de la institución de la Familia tal como la Iglesia la concibe. Visto el patio, no es de extrañar que desde fuera de Cataluña, muchos hayan llegado a la conclusión de que el  silencio sobre la propia identidad católica que vive una parte mayoritaria del catolicismo catalán, es fruto de su nacionalismo, obviando el significativo adjetivo de exacerbado explícitamente mencionado por Juan Pablo II en su paso por Cuatro Vientos.

España nació de un matrimonio católico que no fue contestado por los catalanes en su momento. Los problemas vinieron cuando el centralismo moderno y contemporáneo comenzó a ahogar sus libertades forales dentro de una monarquía hasta entonces respetuosa y unida con y en su diversidad. Con demasiada tardanza, para corregir en parte esta tendencia centrípeta, se puso en marcha la descentralización autonómica de la constitución actual.

La comunión católica hizo posible esta España “matrimonio de naciones”. Y lo fue porque al vivir la comunión en la Fe se facilitaba la influencia de los principios tradicionales de la doctrina social de la Iglesia que, con un sapiencial juego de equilibrios, defiende los derechos nacionales pero atemperados por el respeto a la persona y con la llamada universalista a la ayuda mutua entre naciones y a estar al servicio del bien común de la humanidad.

La España original y en su vivencia más interesante, es pues una historia de Amor con coordenadas católicas (en cierta medida más “medievales” que ilustradas). Carguémonos o adulteremos entre todos estas coordenadas, y mucho me temo que Cataluña pueda desaparecer de España. Aunque por el camino, a lo mejor deja incluso de existir la realidad misma de nación catalana por ser en cierto modo, como hemos dicho, un ser vivo. Tendremos que pasarnos a los bárbaros.

 

 

Lo que se explica de la Iglesia en las clases de Historia de la escuela concertada cristiana (6/10/2011)

Un ejercicio muy saludable de contacto con la realidad de la escuela concertada católica en Cataluña seria escuchar cómo se trata a la propia Iglesia desde un punto de vista histórico en la clases de Historia de Secundaria y Bachillerato.

Con todas las excepciones que se puedan indicar, estoy convencido de que con una altísima probabilidad si las escuelas cristianas lo fuesen de verdad, constituirían un compartimiento estanco resguardado de las tonterías relativas a la historia de la Iglesia que se divulgan por doquier. Como en otros aspectos pedagógicos, la mayoría (salvo excepciones) de la escuela católica catalana se confunde en el papanatismo intelectual reinante. Y es que éste es uno de los problemas de buena parte de la escuela concertada católica: haberse rendido y entregado sus armas al pensamiento dominante, en este caso a la filosofía de la Historia progresista, profundamente anticatólica.

En la escuela católica catalana, conscientemente o por desidia, la filosofía de la Historia progresista impregna las enseñanzas de la Historia en demasía. Un gran ejercicio de autolesión y acriticismo que forma parte del gran sentimiento de culpabilidad y auto-odio que provocó el marxismo en muchas conciencias católicas. Y lo que da más pena es que, con lo periclitado que está el marxismo, aun tenga tanta vida semejante inercia intelectual. Cosas de Cataluña.

Seguro que existen excepciones, como los centros propiedad del Grupo CEU (Abad Oliba) (Loreto y Spínola, y la propia universidad en Bellesguard). Supongo que también las escuelas del Opus Dei. Pero en conjunto, una minoría entre la enorme masa de una escuela concertada católica en Cataluña, altamente adocenada por lo que respecta al pensamiento políticamente correcto nacional-progresista. Por lo general, escuelas católicas con menos problemas de disciplina que la pública; pero que destacan muy poco por cultivar entre sus alumnos un criterio, en el sentido cristiano a que se refería Balmes. Todo ello sumado a la pobre formación espiritual y al reduccionismo del cristianismo a una pátina sentimentaloide de solidaridad muy en la línea del humanismo buenista del socialismo utópico. Pero este último aspecto, no es el tema de hoy.

En el Antiguo Régimen la Iglesia no pagaba impuestos

Vamos a poner un ejemplo de esta asunción acrítica de la versión vulgarizada de la filosofía de la Historia progresista que campa por nuestro mundo escolar. “En el Antiguo Régimen la Iglesia no pagaba impuestos”: es uno de los muchos dogmas con que se aporrea a los chavales en las clases de Historia de la ESO y el bachillerato.

Sea en centros públicos o privados concertados, incluidos los católicos, la mayoría aplastante de alumnos, al llegar a la lección de la Revolución Francesa y sus causas, tendrán que oír este mantra y repetirlo en el examen si no quieren suspender. Y no es el único caso ni el único país. Y es que chez nos voisins , el alumno de bachillerato también se tendrá que enfrentar a comentar grabados como el que encabeza este artículo .

No es éste el único tópico. Otro que también ha hecho fortuna es el de la pirámide feudal, figura geométrica triangular de alto vértice y con peldaños que ilustra siempre la lección sobre la Edad Media. Una manera gráfica para que el alumno empiece a razonar históricamente con categorías marxistas. Una Kulturkampf en toda regla librada entre pupitres y bolsas Nike de deporte.

El alumno bien adoctrinado aprenderá que el eclesiástico del Antiguo Régimen era un parásito al servicio de los que detentaban el poder y el dinero. Succionaba recursos de los pobres a cambio de proporcionarles el opio de una religión que predicaba la resignación. Si bien esto no se explicitará de manera tan cruda, a ello llegará en su subconsciente por poco que complemente la explicación superficial de su profesor con la visión, en su libro de texto, del típico grabado que a la sazón ilustrará la lección respectiva. Allí aparecerá el clero junto a la aristocracia oprimiendo al tercer Estado (el pueblo) (ver ilustración inicial de este artículo).

Muy difícil será que alguien le ilustre sobre el carácter propagandístico y para nada neutro de dicho grabado. Tampoco del contexto estricto de quién lo realizó, y dónde, quién y cuándo lo publicó. El alumno creerá que está situación es el resumen de la historia del clero en Europa desde la Edad Media. Simple y claro. No aparecerán en su libro de texto imágenes sobre el exterminio de La Vandée que en nombre de los ideales de la Revolución francesa se convirtió en el primer exterminio de población civil en masa de la Edad contemporánea. Tampoco que gracias a la Iglesia y a su esfuerzo escolar, Francia tenía unas tasas de analfabetismo sorprendentemente bajas para la Europa de los años inmediatamente anteriores a la Revolución Francesa. Tampoco le quedará muy claro por qué el clero como estamento se unió al Tercer estado en el juramento del Jeu de Paume que inició la Asamblea Nacional en Francia en 1789. Y por descontado ni por asomo se le informará de que años más tarde, Pio IX iba a poner en práctica una constitución de carácter parlamentario liberal (políticamente hablando; la reforma de Giacomo Antonelli) para los Estados Pontificios si no lo hubieran evitado los revolucionarios de 1848-1849 de Mazzini y compañía. Y es que para la historia escolar sólo vale el trazo grueso cuando se habla de la Iglesia.

Algún profesor más refinado hará caer en la cuenta al alumno de que los países donde triunfó la Revolución industrial y la libertad política fueron los de raíz protestante. Seguramente se citará la obra de Max Weber sobre el espíritu del capitalismo. Pero ¿qué escuela católica catalana citará El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus relaciones con la civilización europea de Balmes, donde se refuta la tesis de Guizot según la cual la Reforma es el origen de la libertad política en Europa? Citar a Balmes (que debe ser un filósofo kazako) en la escuela católica catalana es casi un tabú. Ni citar la cara de más de un profe, poco amigo de matices, al proponerle la tesis de que de no haber sido por los estragos de la Revolución Francesa y el cuarto de siglo perdido, la no protestante Francia hubiera adelantado a Inglaterra en la Revolución industrial.

Lisa y llanamente estamos dominados historiográficamente por una filosofía de la Historia anticatólica que es profundamente NO neutral. Se trata de una filosofía de la Historia gestada durante el siglo XVIII por una parte de la Ilustración. Bien acogida en los países protestantes, especialmente los anglosajones, es útil para ellos pues sirve para justificar sus éxitos como naciones gracias a la emancipación de la razón de la “ofuscación” católica. Lo demás van siendo fotocopias de la misma fotocopia hasta llegar a los pupitres.

Vulgarizadas hasta la saciedad, estas categorías de análisis son las que rigen, desgraciadamente, como los grandes criterios con que interpretar la historia de nuestro panorama escolar (la subyacente Filosofía de la Historia). Algunos dirán que se trata de un caso más de colonialismo cultural de los países protestantes sobre los católicos. Otros de una manifestación de una pobreza de espíritu que anula cualquier intento de verificar, en la realidad histórica de las cosas, una filosofía de la Historia que subyace e impregna la presentación de la misma.

Muchos estudiantes quedan marcados año tras año y para siempre, pues pocos serán los que contrastarán las afirmaciones que se les enseñó durante su etapa escolar con obras de mayor profundidad. Todos pasan por los manuales escolares a la moda, con el “imprimatur” de la Conselleria. Pero muchos menos leerán a especialistas que han dedicado su vida a la investigación histórica. Muchos hablarán de la Inquisición en la Edad Media sin leer ni un párrafo con una mínima solvencia académica sobre el tema, como los que a este tema dedicó la clarividente medievalista Regine Pernaud, conservadora honoraria de los Archivos Nacionales de Francia. Por cierto, una sensata feminista bien alejada de toda ideología de género.

Otros no pocos alumnos durante el fin de semana visionarán la última película de éxito situada en la Edad Media, donde los eclesiásticos aparecerán por enésima vez como fanáticos, cuando no huraños conspiradores, sólo atentos al poder y al dinero. Pero por las manos de muy pocos pasarán clásicos de la medievalística como La Invención de la Edad Media de Jacques Heers, cuyo título original es Le Moyen Age, une imposture.

Abramos los manuales escolares de nuestros alumnos, repasemos los estímulos visuales que recibirán por medio de selectas fotografías para apoyar con imágenes los contenidos textuales (una imagen vale más que mil palabras).

¿Acaso el grabado que encabeza este artículo resume la historia de la Iglesia en el siglo XVIII? ¿Y por qué no uno sobre la labor escolar en las escuelas para niñas que abrió el obispo Josep Climent en la Barcelona de las Luces, ejemplo local de lo que sucedió por toda Francia? ¿Acaso los Hôtel Dieu (hospitales) que por decenas jalonan la geografía de nuestro país vecino no funcionaban durante el siglo XVIII? ¿Acaso no era abrumadora la presencia de eclesiásticos entre los subscriptores de la Enciclopédie ? ¿Acaso no se enseñaba la ciencia más innovadora en aquel tiempo en los gabinetes científicos de los colegios jesuitas galos? ¿Acaso no son casi siempre eclesiásticos los redactores de manuales de mejora de la Agricultura durante este siglo? ¿Acaso la cultura jurídica del constitucionalismo decimonónico no tiene un substrato basado en el derecho natural cristiano como afirmaban -porque no podía ser de otra manera- desde Kant a Jefferson?

Se explica en Francia la anécdota real de cómo en una encuesta sobre la formación histórica entre los “lycéens” (estudiantes de instituto = bachilleres) del país, la mayoría creía que Galileo había muerto en la hoguera en la Edad Media por defender la teoría de que el sol era el centro del universo (teoría heliocéntrica).

Pero en el Antiguo Régimen la Iglesia no pagaba impuestos. Así nos lo recordarán. Pero ¿cuantos leerán en la obra de Maximiliano Barrio, El Clero en la España moderna, página 72 nota 102 que en 1648, por ejemplo, el conjunto de rentas eclesiásticas en Castilla y León importaban 114.400.000 reales de vellón, de los cuales pasaban al Estado 55.286.000, es decir el 48'3%, en conceptos de tercias reales, mensas maestrales, mesadas eclesiásticas, subsidio de galeras, excusado, impuesto de millones, gravámenes sobre las encomiendas de las Ordenes Militares, pensiones sobre las mitras…? ¿Y de lo que sobraba quién evaluará qué parte se destinaba a fines sociales de todo tipo pasando de la beneficencia al sostenimiento de las bibliotecas públicas episcopales? Seguramente esto forma parte de la historia aburrida e incómoda para confirmar los tópicos.

 

 

Pilar Rahola compara Pio XII con Hitler (29/07/2011)

El pasado 27 de julio, en el artículo titulado “Canto por Europa” en su columna de La Vanguardia (pg. 17), la periodista Pilar Rahola ha comparado el Santo Padre Pío XII con Hitler y se ha quedado tan fresca.

Rahola, tocada por los atentados de Oslo hace un repaso sobre el futuro de la ambivalente Europa, patria de la civilización y de la ofuscación, con una particular filosofía de la Historia, peculiar mezcla de argumentos de la Ilustración más anticristiana, tópicos al uso y una profunda falta de formación histórica sobre el tema. Y más cuando la periodista, cuando quiere, haciendo gala de una independencia ganada a pulso, discierne con bisturí certero. ¿Por qué cuando habla del problema judeo-palestino se documenta y habla desde unos conocimientos y una valentía que le honra, y al saltar a lo católico, todo se convierte en burdo?

Rahola en su artículo afirma:

"En su seno [se refiera a Europa] nacieron los peores monstruos de la humanidad, que llenaron de muerte los rincones de la historia . Pero también fue en el viejo continente donde surgieron los grandes pensadores, los idealistas, todos aquellos que culminaron en un mundo de libertades y derechos.

Alguien dijo que el siglo XX debía tirarse a la basura, y ciertamente la idea de borrar del mapa a Stalin, a Mussolini, a Hitler, al colonialismo, al antisemitismo, a Pío XII y a tantos otros que habitaron en la cara oscura de la humanidad es un bello sueño . Pero ese mismo y turbulento siglo había dotado al mundo de las grandes ideas libertadoras, y fue entonces cuando se consolidó un modelo de sociedad que otorgaba derechos a los niños, a las mujeres, a los trabajadores, y por el camino de la sensibilidad social, instauraba un sistema político que garantizaba la educación, la sanidad y la jubilación de sus gentes.

Sin embargo, todas esas conquistas sociales que salvaron a Europa de sí misma, ¿tienen garantizado el futuro? Más aún, ¿son el motor sólido del presente? Visto lo visto en los últimos tiempos, el ideal europeo parece más agónico que nunca, atacado tanto por sus flancos interiores, como por sus retos exteriores.

Quizás Europa no sobrevivió a sus propias heridas y empezó a morir en los gulags y en los Auschwitz. Quizás sólo vivimos el sueño de un continente que se resiste a no tener papel en un planeta que ya no gira por su eje. Lo cierto es que el siglo XXI ha virado hacia el Pacífico y, lejos de copiar el modelo europeo, vuelve a las andadas de unas sociedades sin clases medias, ni derechos básicos, y cuya riqueza se sustenta en la competitividad más salvaje. Ricos y pobres, y por el camino del medio un hondo desierto de insensibilidades.

Al fin y al cabo, y con sus errores acumulados, Europa se forjó con el código romano y los ideales de Spinoza y Descartes, y en el gran magma del enciclopedismo, sentó las bases de la modernidad. Pero todo eso es historia y quizás, pronto, será leyenda. ¿Es por esa herida, por donde llora la criatura? Puede, puede que seamos tan modernos que empezamos a ser muy antiguos. Para acabar, una frase de Baruj de Spinoza: "El verdadero y único fin del Estado debe ser necesariamente el de la libertad…”

Deberes de verano para Pilar Rahola:

1) Leer el artículo “Nuevos documentos demuestran que Pío XII salvó a más de 11.000 judíos romanos”, publicado ese mismo día 27 de julio por Infocatólica publicaba el artículo.

2) Leer la autobiografía de Israel Anton Zolli, el gran rabino de Roma durante la II Guerra Mundial, titulada Antes del alba (ISBN 978-84-8239-875-4). Publicada en originalmente en italiano como Prima dell'alba (ISBN 978-88-215-5062-1, y en inglés como Before the Dawn (ISBN 0-912141-46-8). El y su esposa, acabada la Guerra se convirtieron al catolicismo y se hicieron bautizar con el nombre de Eugenio Pío y Eugenia, el nombre de pila de Pío XII (Eugenio Pacelli) y en honor suyo por lo que hizo por salvar a los judíos de Roma.

3)  Visionar la película “Escarlata y negro” que narra como el Padre Hugh O'Flaherty, sacerdote católico irlandés, fue el hombre encargado por el Santo Padre para salvar todos los judíos de Roma que pudiera utilizando la extraterritorialidad del Vaticano con respecto Italia.

4)  Leer la encíclica Mit Brennender Sorge de Pío XI sobre el nazismo

5) Escribir tres veces con letra de caligrafía y dejando márgenes: “ De los 9.700 judíos que vivían en Roma, 1.007 fueron deportados a Auschwitz. El resto fueron ocultados, 5.000 por la Iglesia -3.000 en la extraterritorial Castel Gandolfo apuntados como servicio doméstico, entre 200 y 400 como miembros de la Guardia Palatina del Vaticano, y unos 1.500 en los monasterios, conventos y colegios romanos. El resto, unos 3.700 fueron ocultados por los romanos en sus casas particulares ”.

Sobre Filosofía de la Historia:

(6) repasar la obra de Dalmacio Negro Pavón, catedrático y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Lo que Europa debe al cristianismo publicado por Unión Editorial. ISBN 978-84-7209-434-5 .

(7) leer Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental publicado por Ciudadela Libros (2007, ISBN 978-84-96836-05-1 ) del norteamericano Thomas E. Woods.

(8) leer El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea (1844) de Balmes.

Sobre la construcción europea contemporánea:

(9) informarse sobre el de beatificación de Robert Schuman,, padre de la Unión Europea tras la Declaración Schuman , considerada el germen de la creación de lo que actualmente es la Unión Europea y realizada el 9 de mayo, fecha que ha sido declarada el día de Europa. O leer la biografía de Schuman escrita por René Lejeune.

(10) contar hasta diez de escribir o pronunciar según que afirmaciones

 

 

Los delincuentes de ortodoxia (I): Franz Joseph Buss (1/04/2011)
Retablo de biografías ante la beatificación de Giuseppe Toniolo

¿El catolicismo afrontó tarde el problema obrero?

El socialdemócrata August Bebel, uno de los fundadores del SPD afirmó en 1904 que el primer parlamentario alemán que alzó su voz en una cámara de diputados para defender la adopción de medidas sociales a favor de los obreros había sido Franz Josep Buss (1803-1878).

Con tan solo treinta y cuatro años, Buss había sido elegido diputado del Parlamento del Gran Ducado de Baden, en aquel momento un estado independiente. Era el mas joven de la cámara baja o segunda del Badische Ständeversammlung , el órgano legislativo de un país que desde 1818 era una monarquía parlamentaria. Esta excepción en el panorama de la restauración del Absolutismo de la Europa que salió del Congreso de Viena era posible gracias a una constitución liberal atorgada por el Gran Duque Karl Ludwig Friedrich a su pueblo y redactada por el jurisconsulto Karl Friedrich Nebenius.

El 25 de abril de 1837, el joven diputado católico Buss se levantó de su escaño para pronunciar el que está considerado el primer discurso sobre la problemática de los obreros que se ha oído en un parlamento liberal europeo continental. Observando las consecuencias negativas de la industrialización, en su Fabrikrede (discurso sobre las fábricas) proponía la limitación del trabajo infantil y de los horarios de los obreros adultos como medida para evitar accidentes. Al mismo tiempo, defendía la necesidad de instituir mutuas de enfermedad, accidentes y despidos (el paro involuntario) sustentadas por cuotas o cotizaciones de los trabajadores; la necesidad de crear economatos en las fábricas e incluso la defensa de ayudas públicas directas para casos de necesidades de subsistencia. Todo un escandaloso programa para la sensibilidad económica ultraliberal que imperaba en la cámara baja sita en Karlsruhe. Las clarividentes propuestas del joven diputado, en aquel su primer mandato (1837-1840), superaban el marco de la teoría del Estado liberal, aquel estado policía preocupado únicamente de garantizar el libre ejercicio de los derechos individuales. Sin soportes políticos, las propuestas de Buss caerían en saco roto.

¿El catolicismo social surge y actua con coordenadas y planteamientos políticos de Antiguo Régimen?

Buss era un hijo de un nuevo mundo. Aquel que después de la Revolución francesa había proclamado que el linaje ya no importaba, sino el mérito, la capacidad y el propio trabajo. El mismo era un ejemplo de ello. Hijo de un sastre de la Selva Negra , Franz Joseph Buss se doctoró en Filosofía el 1822 en la Universidad de Friburgo de Brisgovia (el Friburgo alemán) y en Medicina en la de Basilea en 1831. Vuelto a Baden, su patria, desde 1836 seria profesor de Ciencias Políticas y Derecho Internacional.

Buss era defensor de la uniformización de las aduanas entre los estados alemanes, la célebre Zollverein o unión aduanera que pondría las bases de la futura unificación política. En su caso, se trataba de conseguir una mayor integración comercial de Baden con el resto de los estados alemanes. El profesor de la Universidad de Friburgo así mismo fue coautor de una Geschichte der politischen Ökonomie in Europa , una historia de la Economía Política en Europa.

Como estudioso de la historia del Derecho, el de Baden defendió toda su vida el papel crucial del Cristianismo en la configuración del Derecho en Europa, Occidental por extensión. Especialmente en lo referente a la introducción del personalismo y garantismo jurídico a nivel de cada individuo y no de colectivos. Todo ello lo recogería en obras como Über der Einfluss des Christenthums auf Recht und Staat publicada en 1844. Pero Buss iría más allá. Fundador y director de un centro de estudios de legislación europea comparada en Friburgo, nuestro hombre estudió como el catolicismo influía de forma diferente al protestantismo en la configuración del derecho europeo y en el carácter más o menos anticorporativista-individualista de éste.

Datei:Paulskirche einzugparlamentarierer1848.jpg  
La Paulkirche de Frankfurt

Las preocupaciones académicas de Buss eran hijas de un tiempo donde su Fe se sentía acosado por un anticatolicismo, de influencia ilustrada pero con formas ahora liberales, que campaba a sus anchas en una parte considerable de las élites políticas, universitarias y cortesanas de un país de mayoría católica. Un trabajo intelectual que corrió paralelo a una intensa labor social, incluso de beneficencia. Durante la gran hambruna que azotó e l Gran Ducado de Baden en el invierno de 1846-1847, Buss alimentó miles de hambrientos de la Selva Negra. Así mismo colaboró en primera persona en la fundación de las Hijas de la Caridad en su patria. Incluso llegó a convertir su propia casa en colegio eclesiástico.

Buss publicaría numerosos artículos en la prensa dedicados a la defensa de la libertad de la Iglesia. En 1845 participó en la fundación del periódico Süddeutsche Zeitung für Staat und Kirche y en la constitución de las Piusvereine für religiöse Freiheit o asociaciones católicas para la defensa de la libertad religiosa respecto del Estado y de los intereses católicos en la esfera pública.

La primera Piusverein se fundó en la renana Maguncia, el cuna del ilusionante ultramontanismo alemán, durante el primer mes de la Revolución de 1848. En octubre ya tenía varios miles de miembros repartidos por todo el país. Aunque las Piusvereine no sobrevivieron al periodo revolucionario alemán (1848-1849) como tales nos encontramos delante del primer testimonio de movilización seglar alemana en el marco político liberal. Como tales prepararon el camino de las siguientes manifestaciones y concreciones.

De hecho las Piusverein nacían de la semilla plantada por el círculo de ultramontanos de Maguncia reunidos alrededor del periódico Der Katholik y de la figura carismática y aglutinadora de Adam Franz Lenning (1803-1866), sacerdote natural de la ciudad y enérgico defensor de los derechos de la Iglesia católica contra el jurisdiccionalismo eclesiástico del Gran Ducado de Hesse. El propio Lenning había sido el responsable de la llamada a una asamblea general de católicos que acabó desembocando en la constitución en la primera Piusverein , presidencia que fue conferida a nuestro Franz Joseph Buss. Reunión, celebrada durante el mes de octubre en Maguncia, que está considerada el primer precedente de los Katholikentag o reunión anual del movimiento católico alemán.

Las primeras reuniones coincidieron expresamente con los días de convocatorias para las elecciones a diputados del Parlamento de Frankfurt de 1848. Era necesario organizarse para estar presente en esta célebre asamblea con el objetivo que se tomaran medidas de garantía para el ejercicio de la libertad religiosa (legalización de todas las órdenes y congregaciones de religiosos regulares, presencia de la enseñanza religiosa en la escuela pública, libertad para la escuela confesional...). Las Piusverein actuarían activamente en promover listas de candidato católicos para un Parlamento, constituido a raíz de las revoluciones de aquel año, que pretendía la unificación de Alemania bajo el marco constitucional, parlamentario y democrático. Buss estaría presente como diputado. Las sesiones tendrían lugar en la Paulkirche de la ciudad.

   Otro de los parlamentarios católicos que participaron en el Parlamento de Frankfurt de 1848 fue el entonces joven sacerdote Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877). Ketteler, como Buss, estaban marcados por las Kölner Wirren , conflicto renano entre las nuevas autoridades prusianas y la Iglesia Católica que acabó con el encarcelamiento del arzobispo de Colonia Droste zu Vischering. Mientras duró dicho Parlamento se formó en Frankfurt el Katholischen Klub , una liga interpartidista que agrupaba los diputados católicos que no quería marginar el tema de la defensa y libertad de la Fe católica. Buss también se uniría a ellos.

¿Los católicos sociales siempre chocan con sus obispos? Buss y Hermann von Vicari

Hermann von Vicari

Buss fue un precursor de aquellos que iban a defender el catolicismo en las nuevas coordenadas de las monarquías liberales parlamentarias y constitucionales europeas del siglo XIX. En su caso en el Gran Ducado de Baden, un territorio que se anticipó a ello pero también a la Kulturkampf .

En la Badischer Kulturkamppf encontramos ya todos los elementos de esta batalla por la Cultura que se iría extendiendo por toda la nueva Europa liberal, pero con características propias según cada país. Una batalla por parte considerable de las elites políticas y económicas de los deseos de una Iglesia mas sumisa a las necesidades del Estado y a su propia clase social.

Contra este programa que pretendía atar en corto a la Iglesia se alzó, en el caso del Gran Ducado, el arzobispo de Friburgo, Hermann von Vicari (1773-1868) quien defendió la independencia de la Iglesia católica frente a las intromisiones del Estado. Había que poner fin a la confirmación por parte del Estado de los nombramientos de cargos internos de la propia Iglesia o a la obligación de los seminaristas de estudiar sus estudios eclesiásticos en las universidades públicas, donde las cátedras estaban mayoritariamente ocupadas por profesores que difundían toda clase de ideas regalistas de herencia josefinista y febrorianas, pero ahora en clave política liberal. Ideas como las del influyente sacerdote y vicario general del obispado de Cosntanza Ignaz Heinrich von Wessenberg (1773-1860), partidarias de una iglesia nacional alemana ligeramente conectada con Roma y protegida de interferencias papales; o del sacerdote de Silesia Joseph Ronge (+1887) y su Deutschkatholicismus . Resulta significativo el intento del Gobierno de Baden, frustrado por la negativa de Roma, de nombrar a Wessenberg como obispo auxiliar.

La oposición de Hermann von Vicari a la política del Govierno de Baden de recortar la presencia de la Iglesia en el mundo escolar (1852-1860) con el fin último de expulsarla de este ámbito, acabó con el arresto domiciliario del arzobispo. Medida que escandalizó a las masas populares católicas del país y al propio Buss quien dedicó a su obispo Vicari, un nuevo libro, una biografía de Santo Tomás Beckett. Su Der heilige Thomas: Erzbischof von Canterburg und Primas von ganz England, und sein Kampf für die Freiheit der Kirche (1856). La analogía era bien clara.

Mientras y solapado al conflicto, tenían lugar las negociaciones para un nuevo concordato entre el Gran Ducado de Baden y la Santa Sede. Periodo durante el cual Buss fue escogido por tercera vez como diputado para el Parlamento de Karlsruhe, ahora ya convertido de facto en representante de una movilización popular católica, con base en todas las parroquias del país, contra las leyes del Estado contra la Iglesia. Buss se había implicado a fondo en ella hasta el punto que los liberales más fanatizados se alzaron contra dicha campaña consiguiendo incluso la invalidación de su elección como diputado.

¿El catolicismo siempre indiferente ante el centralismo político de los nuevos estados liberales? Prusia versus Austria

Franz Josep Buss fue partidario que fuera Austria y no Prusia quien liderara un futurible unificación alemana. Este posicionamiento era defendido ya en 1848 por la Fraktion Café Milani de parlamentarios en Frankfurt, una corriente de diputados de la cual fue jefe. Dicha Franktion deseaba que Austria estuviera dentro de una Gran Alemania y que ésta última estubiera intensamente descentralizada, es decir con un gobierno federal con unas competencias muy limitadas. No por casualidad el profesor de Friburgo había estudiado el derecho constitucional y la organización política descentralizada de los EE.UU, reflexiones que publicó en su Das Bundesstaatenrecht der Vereinigten Staaten Nordamerika's (1844). Buss veía en Prusia el peligro de avanzar hacia un proceso de centralización política que actuara en perjuicio de la autonomía de los territorios católicos adheridos, pensamientos recogidos para la imprenta en su Die teutsche Einheit und die Preussenliebe (1849).

Buss respetaba mucho a Austria y a su imperio confederado. Durante las guerras de los Habsburg en Italia, llegaría a crear una asociación para socorrer los prisioneros alemanes. El Kaiser de Viena, en agradecimiento, le otorgó la orden de la Cruz de Hierro con lo que Buss sería a partir de 1863 ritter (cavallero) von Buss. En Viena organizaría también diversas manifestaciones de apoyo a Pío IX quien veía amenazados sus Estados Pontificios por la reunificación italiana. Hay que recordar que estos territorios se concebían como un instrumento de salvaguarda política y económica de la Santa Seda contra injerencias extranjeras. Pío IX agradecido lo distinguió como caballero del Orden de San Gregorio el Grande.

La derrota de Austria delante de la luterana Prusia en Sadowa (1866) dejó claro quién lideraría el proceso de unificación alemana. Pese a cundir el desánimo, Buss como Ketteler tuvieron muy claro que se tenía que aceptar las nuevas coordenadas políticas y luchar pacíficamente por garantizar los derechos de los católicos con las nuevas normas de juego. La cuestión era, pues, esforzarse y movilizarse para conseguir que les garantías constitucionales y legales, en el nuevo Reich que se avecinaba, salvaguardaran la libertad religiosa y la autonomía de los territorios que se tendrían que incorporar a un Imperio liderado por Prusia. Una realidad que también tenía su vertiente filosófica y religiosa: la Kulturkampf ahora a escala imperial y capitaneada por el canciller Bismark interesado en someter el catolicismo a unas coordenadas cómodas para el Estado.

Empezaba la etapa de Franz Josep Buss como parlamentario en Berlín del Zentrum , el partido que agrupaba a una gran parte de los católicos alemanes. De 1874-1877 fue diputado al Reichstag con un gran apoyo electoral. En esta nueva cátedra, Buss no cejó en el empeño para evitar esta petinaz marginación del catolicismo de la vida intelectual y cultural del Reich, acusado de religión rústica y poca apta para los tiempos modernos. Algunos comenzaban a poner las bases de una larga marcha que acabaría por convertir al Estado en un ídolo. Tiempo a venir, otros lo substituirían por el Volk , el Pueblo. Todos ellos en las antípodas del pensamiento de gente como Buss.

 

Porqué necesitamos (que la) Democracia (sea) Cristiana y no partidos católicos (y III) (3/02/2011)

Abrumado por la historia contemporánea española, el catolicismo español adolece, en demasiadas ocasiones y con excepciones honrosas afortunadamente cada vez más frecuentes, de la serenidad y perspectiva suficientes para reconocer que la Democracia constitucional parlamentaria liberal occidental es un fruto de la civilización cristiana.

La Unión Europea es un producto católico fruto de unos padres fundadores, algunos con causa de beatificación abierta como Schuman o De Gasperi, que actualizaron para el siglo XX lo que significaba la antigua Cristiandad Europea.

Unidos por el substrato de una civilización común cristiana, los padres fundadores europeos superaron los reduccionismos empobrecedores a que nos había supeditado la expansión de unas teorías del Estado-Nación que desde el Renacimiento se desarrollaban no siempre de una manera cristiana. Por ello es una injusticia y una tergiversación que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa de la Unión Europea (2004) no quisiera reconocer esta realidad.

La Ilustración es hija del cristianismo y parte substancial de su civilización, especialmente por sus esfuerzos para focalizar en el individuo, en coherencia con la lógica del Evangelio, los derechos y deberes formulados por los padres del orden social cristiano en épocas anteriores. Por ello es una injusticia y una tergiversación que se nos presente unilateralmente la Ilustración como un movimiento nacido como para emanciparse de la religión.

El Estado liberal constitucional parlamentario y democrático es un producto de una sociedad muy cristianizada en tanto que es una forma política que trata de articular esos derechos y deberes formulados por los padres del orden social cristiano en épocas anteriores con la importancia que da la Ilustración al individuo. Por ello es una injusticia y una tergiversación que se nos presente al Estado liberal como una forma que rompe con la anterior cultura política del catolicismo europeo.

El filósofo italiano Marcello Pera ha afirmado en su extraordinario Perché dobbiano dirci cristiani. Il Liberalismo, l'Europa, L'Etica (2008) que “el hecho que Europa hoy no tenga alma no es porque no haya tenido una, sino porque rechaza aquella que su historia le ha dado”, y que es el Cristianismo. A mi modo de entender, esta afirmación es aplicable a la Ilustración , al liberalismo político antes mencionado e incluso a la intensa preocupación social de nuestros estados y sociedad contemporáneos. Así mientras el Magreb, con los ladridos de sus revoluciones, reclama para sí las migajas que caen de la Civilización Occidental , la orgullosa Europa es incapaz de reconocer Aquello (Aquel) que la ha instalado en la mesa que ocupa.

El cristianismo no ha sido una perdida de tiempo en el camino de perfección de la civilización europea en los últimos 2000 años. Justo lo contrario. Entre aquellos que, por soberbia intelectual, se emancipan de ello para convencernos que la Civilización Occidental es fruto únicamente de la razón humana en evolución; y aquellos otros, que viendo los frutos amargos de dicha apostasía (del marginar a Dios), se retraen y enrocan en el recelo a toda variación; se presenta el espacio donde, en mi modesta opinión, tenemos que situarnos.

Entre el recelo a unos partidos demócrata cristianos que en demasiadas ocasiones se emancipan de los preceptos cristianos; y de partidos católicos que quedaría enfangados en el día a día y lo mucho de opinable que hay en la política, aparece la Democracia Cristiana que necesitamos: una actitud prepolítica, mucho más que el partido X o Y.

Ser demócrata cristiano es reconocer la paternidad cristiana de nuestras democracias y sostener todo lo cristiano que aún hoy hay en ellas. Si en otras épocas era de suma importancia que el Soberano fuera un buen cristiano para un buen gobierno, hoy se hace imprescindible que lo sea la Demos , de manera que si el cristianismo es lo que perfecciona realmente a la Persona , también lo hará con la Democracia.

 

 

Por qué necesitamos Democracia Cristiana y no partidos católicos (II) (24/02/2011)

La existencia de los partidos políticos es en sí misma lícita y honesta en cuando sus doctrinas y sus actos no se opongan a la Religión y a la moral , pero a la Iglesia no se le debe ninguna manera , identificar o confundir con algunos de ellos , ni se puede pretender que ella intervenga en los intereses y controversias de los partidos para favorecer a unos con preferencia a otros. (…)

No es lícito a nadie acusar o combatir como si fueran católicos no verdaderos o no buenos a quienes por legítimo motivo, con recto fin, sin abandonar nunca la defensa de los principios de la Iglesia , quieren pertenecer y pertenecen a los partidos políticos hasta ahora existentes en España. (…)

Para evitar mejor cualquier idea inexacta en el uso y aplicación de la palabra" liberalismo " hay que tener siempre presente la doctrina de León XIII en la Encíclica " Libertas", del 20 de junio de 1888, así como las importantes instrucciones comunicadas de orden del mismo Pontífice, por el eminentísimo Cardenal Rampolla, secretario de Estado, al Arzobispo de Bogotá y a los demás Obispos de Colombia en la Letra "Pluri e Columbia", del 6 de abril de 1900 donde, entre otras cosas, se lee: "En esta materia hay que tener a la vista lo que la Suprema Congregación del Santo Oficio hizo saber a los Obispos de Canadá el día 29 de agosto de 1877, es decir: que la Iglesia al condenar el liberalismo no ha intentado condenar todos y cada uno de los partidos políticos que acaso se llaman liberales. (…)

Lo bueno y honesto que hacen, dicen y sostienen las personas que pertenecen a un partido político cualquiera que este sea, debe ser aprobado y ayudado por quienes se precie de buenos ciudadanos, no sólo en privado, sino también a la cámara, a las Diputaciones y los Municipios y en toda vida social. La abstención y oposición "a priori" son inconciliables con el amor a la religión y a la patria.
    En Todos los casos prácticos en que el bien común lo exige, conviene sacrificar las opiniones privadas y las divisiones de partido por los intereses supremos de la Religión y de la Patria , salvando la existencia de los partidos mismos, la disolución de los cuales nadie tiene que pretender. (…)

No se puede exigir de nadie como obligación de conciencia, la adhesión á un partido político determinado con exclusión de otros, ni pretender que nadie esté obligado a renunciar a las propias honestas convicciones políticas, puesto que en el campo meramente político se pueden tener lícitamente diversas opiniones tanto dentro el origen inmediato del poder civil como de las varias formas de gobernar. (…)

En las elecciones, todos los buenos católicos están obligados a ayudar no sólo a sus propios candidatos en cuanto las circunstancias permitan presentarlos, sino también, cuando esto no sea oportuno, a todos los demás que ofrezcan garantías por el bien de la Religión y de la patria, a fin de que salga elegido el mayor número de personas dignas. Cooperar con la propia conducta o con la propia abstención a la ruina del orden social, con la esperanza de que nazca de semejante descalabro una condición de cosas mejor, sería actitud reprobable que, por sus fatales efectos, se reduciría casi a traición hacia la Religión y hacia la Patria. (...)

Todas estas disposiciones son contenidas en las Instrucciones pontificas sobre la acción religiosa política en España dictadas el 20 de abril de 1911 por la Secretaría de Estado de San Pío X.

 

¿El tradicionalismo político español es independiente de la Filosofía de la Historia hegeliana?

Un partido católico en el marco de una democracia parlamentaria constitucional en un país como España es una bomba de relojería. Ya lo fue la pretensión del carlismo irredento en el siglo XIX y lo continuaría siendo, para potenciales nuevas formulaciones, para el siglo XXI.

La cultura política de una parte demasiado considerable de lo que podríamos llamar el tradicionalismo español es fruto de una Filosofía de la Historia demasiado dependiente de las categorías hegelianas de análisis de la Historia. Muchas veces los opuestos (marxismo y neocatolicismo e integrismo político católico) comparten mas carga genética de lo que a primera vista parece.

El análisis de la Historia de la cultura política de dicho tradicionalismo idealista es más contemporáneo, y más hijo, y a veces esclavo, de su tiempo que los inicios del constitucionalismo político liberal en los países católicos europeos latinos. Esto último explica que Pío IX fuera considerado un liberal en política al inicio de su pontificado. De lo primero, da cuenta ese tinte escatológico que emana de la lectura de la Historia de un Donoso Cortés o de un Karl Marx, donde lo particular, el matiz, la individualidad, se sacrifican en la torre-sistema-estructura de Babel de los que lo quieren comprenderlo todo matando la libertad del individuo.

¿Como respetan los idealistas el espacio que hace posible aquella “facultas (vis) electiva mediorum in bono servato ordine finis” (facultad de elección de los medios para el bien respetando el orden del fin) de Santa Tomás de Aquino que nos recordaba Prudentius? Este es el drama de las diversas declinaciones de nuestro tradicionalismo idealista: una Historia ahistórica. ¿Cuántos recorridos personales, de vértigo, se han proyectado en un análisis por analogía del pasado, donde se eleva la propia experiencia personal a categoría de Historia colectiva?

Por ello, cuando más idealista ha sido el tradicionalismo católico europeo más alejado ha estado de la Democracia Cristiana como cultura política y más la ha combatido; y lo contrario, cuando menos lo ha sido, más vinculado ha estado a su aparición.

La moralidad en Política no reside en la forma o estructura que adopte el Estado sino en el comportamiento de los ciudadanos. Como en los objetos físicos, la bondad o maldad se concreta en aquello que hacemos con los instrumentos, no en los instrumentos en sí mismos. Por ello no se puede sacralizar ningún sistema político, ni la Democracia parlamentaria constitucional contemporánea, ni el absolutismo, ni un cualquier sistema de representación orgánica de carácter “tradicionalista”.

Aristóteles ya enunció que toda forma política puede degenerar: la Democracia , en Demagogia; la Monarquía , en Tiranía; la Aristocracia , en Oligarquía. Ello continua siendo válido. ¿Acaso no había muchos excesos, corrupción económica o de costumbres y cinismo en la Monarquías católicas absolutistas del siglo XVII y XVIII o en la España franquista? ¿Acaso no había muchos abusos, clientelismo y discriminación en los concejos locales de la democracia orgánica de la Ciudad europea medieval? ¿Siempre los propietarios agrícolas carlistas fueron justos con sus “masovers” y aparceros? ¿Acaso el consenso de la mayoría de la Democracia es un criterio válido de moralidad?

La Iglesia Católica no posee ninguna forma política. Si no existen regímenes o sistemas políticos católicos, ¿como será de recibo la existencia, salvo casos muy puntuales y restringidos de minorías católicas en países donde están acorralados, de partidos católicos?

Con un partido católico, la voz plural de los católicos en los temas opinables queda secuestrada y la de los obispos y sacerdotes, comprometida. Este es precisamente el drama a que nos condujo la pretensión del carlismo dominante y del neocatolicismo español decimonónico de querer presentarse y apropiarse como voz única de la expresión política de todos los católicos.

No podemos repetir las luchas intestinas y el grado de violencia verbal entre católicos a que nos llevó este escenario que nos valió, entre otros documentos, la estirada de orejas de la Cum multa de 1882 de un escandalizado León XIII. De formarse y presentarse un Partido Católico, con la intención de votar parlamentariamente a favor de leyes a favor de la Familia y de la Vida tal como entiende la Iglesia y en contra de las disposiciones contrarias a las mismas ¿qué sucedería en los temas opinables, que son la inmensa mayoría de los temas de discusión parlamentaria? ¿Abstenerse, cuando la abstención significa en no pocas veces que una ley vaya adelante o quede bloqueada? ¿Y de votar a favor o en contra, con qué criterio católico? Imagínese apoyando o no una amnistía para el conflicto etarra, un recorte o una ampliación de un Estatuto o del modelo autonómico, un modelo escolar mixto o separado por géneros, la abolición o incremento del Impuesto de Sucesiones, reimplantación o no de la cadena perpetua, la postura de España para con la Cuba castrista, el mantenimiento de las tropas en Afganistán etc…

Aquí vuelve el gran problema de base: el idealismo que subyace en demasiado tradicionalismo hispánico y que lo asemeja, a veces, a su contrario el marxismo. Un idealismo donde todo es unicidad, todo está claro de antemano, todo es absoluto, todo es monolítico, todo es blanco o negro, sin oxígeno, sin espacio para aquella “facultas (vis) electiva mediorum in bono servato ordine finis” .

(continuará)

 

 

Porqué necesitamos Democracia Cristiana y no partidos católicos (I) (17/02/2011)

Existen católicos españoles, muy voluntariosos y seguramente mejores personas que éste que escribe, que cuando hablan de Política es para ponerse a temblar.

A pesar de vivir en sociedades donde no se puede escamotear al individuo su derecho natural a participar de algún modo más o menos intenso en las decisiones colectivas, continúan insistiendo en soluciones basadas en una cultura política mas propia del tiempo de los visigodos.

La situación se complica cuando en demasiadas ocasiones dicha cultura política “visigótica” coincide en personas defensoras de manera enérgica, valiente y activa de la Vida y la Familia tal como la Iglesia nos indica, como en el campo de la lucha contra el aborto; o que dan apoyo al movimiento de restauración y dignificación litúrgica, e incluso del sacerdocio católico, en la orientación que va marcando el Magisterio y praxis del actual Pontífice, que Dios guarde muchos años.

La hermenéutica de la continuidad a que nos invita Benedicto XVI afecta a estos ámbitos (doctrinal, moral, litúrgico, sacerdotal…), ¿acaso no también a la conformación de las pautas sobre como debiera ser un Orden Social Cristiano? Se equivocan tanto aquellos que nos han presentado el Vaticano II desde la hermenéutica de la ruptura como aquellos que interpretan la continuidad como una pura restauración sin aportación ni diálogo alguno con la modernidad, por llamar de alguna manera a las aportaciones que afloran en cada siglo.

Esta situación de enroque, mutans mutandi , se asemeja a la reacción de los filósofos del Sentido Común, de la Tradición o del Ontologismo de principios del siglo XIX contra el Racionalismo heredado del siglo anterior. Si aquel debate se basaba en el papel de la Razón en la Fe , hoy se centrar en la discusión sobre la homogeneidad experimentada en la evolución del Hombre desde su Creación (Adán) y de la Revelación desde Jesucristo. Es decir de cómo afecta la Evolución a la Fe.

Del mismo modo que no existe contradicción entre Razón y Fe porque ambas provienen de Dios, no existe contradicción en la Evolución de la Creación y del Dogma pues su homogeneidad se basa en la creación del Hombre (de todo hombre) a imagen y semejanza de Dios, por una parte; y por otra por la universalidad, para todo tiempo y raza, de la Oblación de Nuestro Señor Jesucristo por la Humanidad entera.  

Falta formación y práctica

Volviendo al campo político. El problema de raíz reside en la capacidad o incapacidad para discernir que en la vida política de un país existen por una parte verdades absolutas –que deben protegerse y salvaguardase de forma meta-parlamentariamente y colocarse en las Constituciones porque están mas allá de la confrontación política del día a día. Y de otra, la existencia de cuestiones opinables y relativas.

El Aborto es siempre un Asesinato, en el siglo I o en el XXI. Las Mujeres o la población Negra, en términos de derecho natural cristiano, siempre han sido y son Persona y como tal sujeto de la misma dignidad y objeto de respeto que un Hombre o que un Hombre blanco. El sufragio universal individual femenino o el obligar a la educación general básica a toda la población, aunque nace del desarrollo positivo de derechos naturales, difícilmente hubieran sido practicables en el siglo VII. Cabe pues tener la cabeza muy amueblada para reconocer lo que son derechos naturales y lo que no lo son; y el estado en la realidad de las cosas y su capacidad y ritmos de ir acomodándola para que no contradiga al derecho natural cristiano.

Pasando a un nivel mas concreto de las cosas, el católico cívico debe estudiar y practicar la Política , y para ello es clave la salud de la Subsidiariedad de una sociedad, ese concepto católico hasta la médula, desconocido para la inmensa mayoría de los católicos de nuestro país. La falta de penetración de este principio en la cultura política de la mayoría de los católicos españoles nos pasa factura.

Esta debilidad es fruto de factores exógenos y endógenos.

Entre los primeros encontramos las leyes electorales de que disponemos, las cuales son fruto de lo anterior, de una cultura política que recela de dar mayor protagonismo a la autonomía de la Sociedad con respecto a los partidos políticos. El secuestro de la Democracia por parte de las cúpulas de los partidos, la partitocracia, deja a la ciudadanía de ámbitos donde ejercerse como zoon politikon y de zoon politikon bautizado.

Se aprende a ir en bicicleta yendo en bicicleta. Se aprende a frenar y acelerar y a ser prudente cuando desde niño nos hemos dado las suficientes patacazos para ir aprendiendo o cuando hemos escuchados y interiorizado los consejos de los que sí sabían. Si una persona adulta sube por primera vez a una bicicleta cuesta abajo, es muy posible que sueñe con alcanzar la meta, pero lo mas posible es que se la pegue de forma considerable.

Igual sucede en política. La propensión a componer escenarios ideales –de laboratorio- de actuación política por parte de muchos ciudadanos, provengan del comunismo, socialismo o del catolicismo son fruto también de la falta de experiencia política. ¡Que fácil es hacer teoría política desde el sillón de casa! A caso la ingeniería social que ha intentado Rodríguez Zapatero no adolece, en una parte, del mismo mal.

Era habitual en la educación escolapia o marista catalana, desconozco otras experiencias peninsulares, la creación en Primaria de autenticas repúblicas escolares en su interior, con elecciones, moneda propia, contribuciones, existencia de ámbitos de decisiones descentralizadas en los alumnos por parte de los religiosos profesores… El primer peldaño para la educación católica de la civilidad.

Llegamos aquí a uno de los factores endógenos: la falta de formación y de práctica del orden social cristiano, adaptado a cada edad. En la Escuela Cristiana y las parroquias españolas, la catequesis, no es acompañada casi nunca, por no decir nunca, de la formación y práctica del espíritu, “no nacional”, sino social-católico. No existen referentes que copiar, no existen manuales escolares de donde beber, no existen pautas para adaptar dicha formación y práctica concreta a los distintos niveles de edad.

Si nos quejamos que la catequesis habitual queda cortada en su desarrollo con la llegada de la adolescencia; la formación y práctica concreta del orden social cristiano, inexistente en Primaria, es ocupada en Secundaria por una solidaridad bobalicona que acaba siendo el primer paso para, acabado el bachillerato o la FP , entrar en culturas políticas con aparente mayor cuerpo doctrinal (versiones doctrinales y exacerbadas del socialismo, liberalismo, nacionalismo…), para las mentes mas inquietas; o directamente a pasar del tema para las demás.

(continuará)


artículos anteriores

     

Volver a la página principal

 

Otras Secciones


Non omnis moriar
Por Prudentius de Bárcino

Desde los últimos bancos
Por Oriolt

Splendor Veritatis
Por Antoninus Pius

Agere contra
Por Quinto Sertorius Crescens

El Directorio de Mayo Floreal
de Germinans Germinabit

De omnibus rebus
Por Diversos colaboradores

Domus Ecclesiae
Por Dom Gregori Maria

Quodlibetales Sociales
Por Guilhem de Maiança

 

Antiguas Secciones


Semper Idem
Por Aurelius Augustinus

Los gestos litúrgicos
Por Dom Gregori Maria

Liturgia aestiva
Por Dom Gregori Maria

Roma 1962-1963: El clima litúrgico conciliar
Por Dom Gregori Maria

La MISA ROMANA: Historia del rito
Por Dom Gregori Maria

El Fiador: Historia de un colapso
Por Dom Gregori Maria